Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 löytyy täältä: https://www.tampereenvihreat.fi/kuntavaalit-2021/vaaliohjelma-2021/

Äänestä tekoihin – ihmisten ja ympäristön hyvinvointia!

Ohje: klikkaa vaaliteemoja lukeaksesi niistä lisää!

 

[expand title=”Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017″ tag=”h2″ excerpt=”Tampere on Suomen paras paikka asua. Se ei tarkoita, että Tampere olisi täydellinen tai valmis. Me Vihreät haluamme rakentaa ympäristöystävällistä Tamperetta, jossa työtä, koulutusta ja hyvinvointia riittää kaikille.”]

Tampere on Suomen paras paikka asua. Se ei tarkoita, että Tampere olisi täydellinen tai valmis. Me Vihreät haluamme rakentaa ympäristöystävällistä Tamperetta, jossa työtä, koulutusta ja hyvinvointia riittää kaikille.

Vihreä Tampere on laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen kaupunki, joka elää ja kehittyy oppilaitostemme ja sen opiskelijoiden voimasta. Panostamme monipuolisiin ja turvallisiin oppimisympäristöihin kaikilla oppiasteilla sekä kaikille tasapuoliseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun jälkeen jokaiselle nuorelle varmistetaan jatko-opiskelupaikka. Ketään ei jätetä tyhjän päälle.

Yksinäisyyttä on vähennettävä. Investoimme hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Sosiaali- ja terveysuudistuksesta huolimatta kuntalaisten tarve saada palvelua ei häviä mihinkään. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on päästävä jonottamatta. Tukea perheille on saatava sujuvasti. Ikäihmisten elämänlaatu niin kotona kuin laitoshoidossa on arvo, josta emme tingi.

Vihreä Tampere panostaa siihen, että palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on, että yhä useammalla on mahdollisuus saavuttaa palvelut ja harrastukset kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Haluamme ohjata ihmisiä autoilun pakosta liikkumisen vapauteen. Kaupungin keskusta on Tampereen sydän, jonka saavutettavuus turvataan sujuvalla liikenteellä ja viihtyisällä kaupunkikuvalla. Viihtyisässä kaupungissa on tilaa palveluille, tapahtumille, taiteelle ja uusille yrittäjille. Meidän kaupungissamme on jokaisella turvallinen olo.

Kun kaupunki kasvaa, on ympäristöstä huolehtiminen entistäkin tärkeämpää. Haluamme lisää kaupunkia, jossa on tilaa puistoille sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueille. Vastaamme asukasmäärän kasvuun hyödyntämällä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja turvaamalla monipuolisen asuntotuotannon kysyntää vastaavasti.

Uudistamme työllisyydenhoidon palvelut ja mahdollistamme uusien yritysten ja innovaatioiden synnyn. Rakennamme rohkeasti älykästä kaupunkia, jossa digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin. Hoidamme taloutta vastuullisesti huolehtien laajasta veropohjasta. Jos tilanne edellyttää, korotamme mieluummin veroja kuin leikkaamme kaikille välttämättömistä palveluista. Uskallamme rohkeasti investoida silloin, kun siitä on hyötyä kuntalaisille ja kaupungin kestävälle kehitykselle.

Kaupunki elää ja kasvaa jatkossakin kulttuurista, tapahtumista ja aktiivisista kuntalaisista. Tuemme monipuolisesti eri liikunta- ja kulttuurimuotoja mahdollistaen myös uusien toimijoiden ja yhteisöjen synnyn. Haluamme antaa jokaiselle tamperelaiselle tunteen kaupunkiin kuulumisesta.

[/expand][expand title=”Rakennetaan maailman paras koulutus ja varhaiskasvatus” tag=”h2″ id=”koulutus”][expandsub1 title=”Elämän eväät saadaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Kohti maksutonta varhaiskasvatusta” tag=”h4″]Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Perheiden matala kynnys käyttää varhaiskasvatuspalveluja on turvattava. Tavoitteena on siirtyä Vihreiden valtakunnallisen linjan mukaisesti asteittain malliin, jossa kaikille lapsille tarjotaan neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Pidetään kiinni lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen” tag=”h4″]Tuetaan pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään elämäntilanteesta riippumatta. Lasten subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei luovuta. Säilytetään alkuopetuksen oppilaiden mahdollisuus iltapäiväkerhotoimintaan.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Pidetään ryhmäkoot kohtuullisen pieninä” tag=”h4″]Kohtuulliset ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa takaavat, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa huomiota. Varmistetaan suuremmissa ryhmissä riittävä pedagoginen apu. Riittävä määrä aikuisia lasta kohden parantaa myös henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Palkataan oppilashuoltoon lisää ammattilaisia” tag=”h4″]Turvataan oppilaiden sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikka palvelut siirtyisivät maakunnalle. Koulupsykologien sekä -terveydenhoitajien riittävästä määrästä huolehditaan. Varmistetaan, että oppilaat saavat laadukasta tukea oppimiseen.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Korjataan homekoulut ja -päiväkodit” tag=”h4″]Puututaan nopeasti sisäilmaongelmiin ja ehkäistään niitä ennalta rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla. Priorisoidaan korjauksissa kiireellisimmät tai pisimpään korjausta odottaneet kohteet, kuten Nekalan, Pispalan ja Harjun koulut.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Pidetään alakoululaisten koulumatkat kohtuullisina” tag=”h4″]Taataan yhtäläinen ja laadukas perusopetus kaikkialla kaupungissa. Kouluverkkoa kehitetään asukkaiden tarpeista lähtien, pienten lasten lähikouluja suosien. Oppilaille turvataan ikäänsä nähden kohtuullisen pituinen koulumatka.[/expandsub2][expandsub2 title=”7. Lisätään luonto- ja ympäristökasvatusta sekä otetaan käyttöön uusia oppimisympäristöjä” tag=”h4″]Turvataan luontokoulun toiminta ja suunnitellaan Tampereelle ympäristökasvatuskeskus kaikenikäisille. Opetetaan lapsemme ymmärtämään ja arvostamaan ympäristöä sekä käyttämään tulevaisuuden teknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä.[/expandsub2][expandsub2 title=”8. Vakinaistetaan henkilöstöä kouluihin ja päiväkoteihin” tag=”h4″]Osaava ja vakituinen henkilöstö on lapsen parhaaksi läpi peruskoulun. Paremmalla henkilöstösuunnittelulla sekä työhyvinvoinnilla vähennetään henkilökunnan tarpeetonta vaihtuvuutta päiväkotiryhmissä ja koululuokissa.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Toisen asteen osaajia työelämään ja valmiudet jatkokoulutukseen” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Varmistetaan peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka aivan kaikille” tag=”h4″]Koulutus on tärkeä syrjäytymisen ehkäisijä. Varmistetaan, että peruskoulun jälkeen kaikille tarjotaan jatko-opiskelupaikka tai paikka kymppiluokalta. Etsivän nuorisotyön ja ohjauksen resursseja kohdennetaan erityisesti nuorten elämän muutostilanteisiin, kuten yläkoulusta toiselle asteelle siirtymiseen. Parhaiten ennaltaehkäisemme koulupudokkuutta pitämällä kiinni opetuksen korkeasta laadusta ja riittävästä lähiopetuksen määrästä. Panostetaan myös yrittäjyyskasvatukseen kaikilla koulutusasteilla.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Kehitetään lukioita kohti ilmiöperustaista oppimista” tag=”h4″]Kehitetään lukiokoulutusta enemmän oppiaineita ja ajankohtaisia asioita yhdistäviksi kokonaisuuksiksi. Opetetaan lapsemme ymmärtämään ja tarkastelemaan kriittisesti erilaisia ilmiöitä ja medioita. Varmistetaan, että opetus on laadultaan ja määrältään eri lukioissa mahdollisimman tasapuolista.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Edistetään sukupuolten tasa-arvoa opetuksessa ja opinto-ohjauksessa” tag=”h4″]Kannustetaan lapsia opinnoissa ja ammatinvalinnassa jokaisen omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan. Lähtökohtaisesti kaikilla oppiasteilla on poikien ja tyttöjen yhteiset liikuntatunnit. Keskitytään positiivisiin liikuntakokemuksiin uusiin lajeihin innostamalla ja tutustuttamalla.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Lisätään kasvisruoan tarjontaa ja parannetaan laatua” tag=”h4″]Tarjotaan kouluruokailussa nykyistä useammin laadukasta sekä kasvispainotteista ruokaa. Kasvisruoan tulee olla proteiinipitoisuudelta ja ravintoarvoiltaan tasokasta. Erilaisten proteiinilähteiden monipuolinen saatavuus on lisääntynyt, joten maittavan kasvisruuan ravintoarvot sekä laatu ovat kohonneet viime vuosina merkittävästi.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Panostetaan ammatillisen koulutukseen” tag=”h4″]Ammatillisesta koulutuksen valtionrahoituksesta leikataan yli 20 prosenttia. Leikkausten keskellä on varmistettava, että opiskelijoiden valmistumisajat eivät pitene. Turvataan kaupungin tarjoamat opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja opintoihin kiinnittymiseen järjestetyt tukipalvelut.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Osallistaminen ja vaikuttaminen vahvemmin osaksi opetusta” tag=”h4″]Osallistetaan toisen asteen opiskelijoita mukaan opetuksen ja koulutusympäristöjen kehittämiseen. Jatketaan nuorisovaltuustotoimintaa ja järjestetään aina vaalien yhteydessä yhteiskuntatiedon teemaviikot kaikilla kouluilla.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Korkeinta osaamista ja sivistystyötä – Suomen paras opiskelijakaupunki” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Vahva korkeakoulutus on Tampereen etu” tag=”h4″]Panostetaan korkeakoulujen saumattomaan yhteistyöhön, jossa tasokas koulutus, kansainvälisyys sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän yhteistyö muodostavat korkeakoulutuksen selkärangan. Tampere3 -projekti tulee toteuttaa siten, että yliopistodemokratian ja monialaisen koulutuksen puolustamista jatketaan. Vahva monialainen korkeakoulutus luo edellytykset tulevaisuuden osaaville työntekijöille siten, että se houkuttelee lisää kaupunkiimme yrityksiä ja työnantajia.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Korkeakoulujen kampusalueita kehitetään yhdessä yliopiston henkilökunnan sekä opiskelijoiden kanssa” tag=”h4″]Yliopistojen toiminta kampuksilla ottaa isoja askeleita tulevina vuosina ja kaikkea kolmea kampusta on kehitettävä. Kaupunki tukee kehitystä esimerkiksi kaavoituksella ja ottaa opiskelijat sekä henkilökunnan rohkeasti mukaan tähän suunnitteluun.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki” tag=”h4″]Tehdään Tampereesta entistä opiskelijaystävällisempi varmistamalla riittävä opiskelija-asuntojen tarjonta, elävät kampusalueet, monipuoliset opiskelija-alennukset ja vilkas tapahtumatarjonta. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Tampereelle.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Turvataan monipuolinen vapaa sivistystyö” tag=”h4″]Kunnan kulttuuripalvelut ja vapaa sivistystyö tarjoavat kuntalaisille kaikkien saatavilla olevan tien elämyksiin ja itseilmaisuun. Säilytetään työttömien edullisempi maksuluokka työväenopiston kurssitarjonnassa.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Kansainvälinen Tampere” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Maahanmuuttajien kielikoulutukseen lisäresursseja” tag=”h4″]Kieli on kotoutumisen a ja o. Varmistetaan, että kielikoulutusta on tarjolla tarpeeksi ja että se tavoittaa kaikki tulijat, myös naiset. Koulutuksessa painotetaan ihmisten tasa-arvoa ja vapautta sekä otetaan yksilöiden taustat huomioon. Seurataan oppimistuloksia ja kehitetään kielten opetusta yhdessä koulutuksen tarjoajien kanssa.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Asuntoja ja työtä kaikille” tag=”h4″]Kotoutuminen ei onnistu ilman kotia johon asettua. Tampereen on tärkeää tarjota kuntapaikkoja kaikille turvapaikan saaneille. Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä ja työpaikoilla kiertävien mentorien avulla.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Laaditaan eettiset ohjeet kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöihin” tag=”h4″]Vihapuhe ja ääriliikehdintä on asettanut viranomaistoiminnalle uusia haasteita. Laaditaan kaupungin vapaa-ajan toimintaan osoitettujen tilojen vuokrausta koskevat eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi.[/expandsub2]
[/expandsub1][/expand]
[expand title=”Luovaa kaupunkiympäristöä ja lähiluontoa” tag=”h2″ id=”ymparisto”][expandsub1 title=”Kohti kestävää ja esteetöntä kaupunkirakennetta” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Kävely- ja pyöräily-yhteydet toimiviksi sekä katkeamattomiksi” tag=”h4″]Jatketaan kävely- sekä pyöräilyliikenteen kehittämistä. Tavoitteena on liikenteen sujuvuus, viihtyisyys ja teiden laadun parantaminen. Etenkin talvipyöräilyn esteettömyyttä ja mahdollisuuksia sekä turvallisia pysäköintipaikkoja pyörille tulee kehittää. Näin varmistetaan nopeat ja turvalliset tavat liikkua kantakaupungin alueella sekä kaupunginosien että ympäryskuntien välillä.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Joukkoliikenne on kaupunkiliikenteen selkäranka” tag=”h4″]Ratikan ensimmäisen vaiheen toteutuksen ohella aloitetaan seuraavien linjojen suunnittelu. Bussiliikenteessä tukeudutaan entistä enemmän sähkö- sekä biokaasubusseihin, ja parannetaan bussilinjojen palvelutasoa. Ratikan valmistuessa bussiverkkoa voidaan laajentaa yhä uusille alueille. Työmatkaliikenteessä joukkoliikenteen käyttöä tuetaan erilaisin kannustimin.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Esteettömyys on osa kaikkea rakentamista” tag=”h4″]Kaupunkitila kuuluu kaikille esimerkiksi ikään tai vammaisuuteen katsomatta. Tämän takia järjestelmällistä esteettömyyttä vaaditaan kaikkialla, niin rakennusten kuin liikennejärjestelyiden yhteydessä.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Tampere ottaa käyttöön modernin kaupunkipyöräjärjestelmän” tag=”h4″]Toteutetaan kattava ja helppokäyttöinen kaupunkipyöräjärjestelmä tulevan valtuustokauden aikana. Järjestelmä parantaa kaupunkiliikenteen tasoa niin keskustassa kuin alakeskuksissa. Tuetaan näkyvästi kaupungin henkilöstön työmatkapyöräilyä.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Pysäköinti keskustassa ohjataan maan alle” tag=”h4″]Kaupungin hyvällä pysäköintipolitiikalla varmistetaan sujuva pysäköinti ja palvelujen saavutettavuus henkilöautoilla. Keskustan pysäköintiä ohjataan kasvavissa määrin maan alle. Suhtaudumme kriittisesti kaupungin rahalliseen osallistumiseen Kunkun parkin kustannuksiin.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Kaupunkiin lisää täydennysrakentamista” tag=”h4″]Toimivassa kaupunkirakenteessa kaupat ja palvelut ovat lähellä ihmisiä – puistoja ja virkistyspaikkoja unohtamatta. Täydennysrakennetaan kaupunkia kestävästi ja viihtyisyys huomioiden niin keskustassa kuin muissa kaupunginosissa. Täydennysrakentamiseen kannustetaan kaupungin maapolitiikkaa uudistamalla, taloyhtiöitä kannustamalla ja pysäköintinormia keventämällä. Samalla mahdollistetaan esimerkiksi autopaikattomien talojen ja korttelien syntyminen kysynnän mukaan.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Luonto ja kaupunki ovat tamperelaisten olohuone” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Lähimetsät virkistymiseen ja kattava kaupunkipuistoverkko” tag=”h4″]Kun kaupunkia rakennetaan tiiviimmin, jää tilaa lähimetsille ja luonnolle. Turvataan Kauppi-Niihaman asema kaikkien kaupunkilaisten ainutlaatuisena kaupunkimetsänä. Kehitetään myös muun muassa Pyynikin, Hervannan ja Tohlopin lähimetsiä virkistyskäyttöön luonnon monimuotoisuus turvaten. Rakennetaan esimerkiksi Eteläpuiston aluetta luonto- sekä virkistysarvoja nostaen ja tuodaan luontoa lähemmäs keskustan alueella esimerkiksi viherkattojen avulla. Lisätään luonnonsuojelualueiden määrää ja perustetaan koko kaupungin kattava kaupunkipuistoverkosto.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Siirrytään katuvaloissa älykkäämpiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin” tag=”h4″]Katujen, puistojen, viheralueiden ja lähimetsien viihtyvyyttä sekä turvallisuutta parannetaan esimerkiksi valaistuksen huolellisella suunnittelulla ja opasteilla. Automatisoidaan esimerkiksi lenkkipolkujen valaistusta hämäräkytkimillä ja liikkeentunnistimilla, joilla voidaan vähentää energiankulutuksen lisäksi valosaastetta. Lisäksi toteutetaan kunnallinen toimenpideohjelma valosaasteen vähentämiseksi.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Lisätään kierrätyspisteitä ja roskakoreja” tag=”h4″]Lisätään kierrätys-, muovinkeräys- ja jätteenkäsittelypisteitä sekä elektroniikan, kodinkoneiden, paristojen ja lamppujen vastaanottopisteitä. Tuodaan kierrätyspisteitä etenkin pien- ja omakotialueiden läheisyyteen.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Lisätään yhteisöllisiä ulkoilualueita” tag=”h4″]Edistetään eri ikäpolvien kohtaamista ja yhteisöllisyyden kehittymistä toteuttamalla puistoja, joissa yhdistyvät lasten leikkipuistot, aikuisten kuntoilupuistot sekä päiväkotien ja hoiva- ja palvelukotien ulkoilualueet.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Edistetään kaupunkiviljelyä” tag=”h4″]Yhteisille viheralueille sekä puistojen, koulujen ja päivä- ja hoitokotien ympäristöön rakennetaan viljelylaatikoita. Yhteisten viljelylaatikoiden avulla voi oppia itse tekemällä ravinnon alkuperästä ja arvostamaan omia kädentaitojaan. Puistoihin istutetaan myös enemmän hedelmäpuita sekä marjapensaita lisäämään puistojen moninaisuutta.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Edistetään vastuullista eläinsuojelupolitiikkaa” tag=”h4″]Toteutetaan vastuullista eläinpolitiikkaa ja kunnioitetaan eläinten oikeuksia kaikessa toiminnassamme. Perustetaan eläinsuojeluneuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa tehokas eläinsuojeluvalvonta sekä eläinoikeuksien edistäminen viranomaisten ja eläinsuojeluyhdistysten yhteistyössä.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Energiatehokkailla ratkaisuilla kestävää ja eettistä kuluttamista” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Kaupungin hankinnoissa suositaan ekologisia vaihtoehtoja ja luovutaan sijoituksista fossiilienergiaan” tag=”h4″]Uudistetaan kaupungin hankintojen kilpailutuskriteereitä tukemaan luonnon ja ympäristön suojelua, kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Ympäristökriteerit, reilu kauppa ja sosiaalisesti vastuullinen tuotanto tulee ottaa hankintojen keskeisksi vaatimuksiksi. Osana tätä tavoitetta kaupunkikonserni luopuu fossiilienergian sijoituksistaan. Näin edistetään reilua ja ihmislähtöistä markkinataloutta, joka kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Tampere on hiilineutraali ja kokonaan uusiutuvan energian varassa vuonna 2030″ tag=”h4″]Tehdään suunnitelma turpeen ja maakaasun käytöstä luopumiselle ensi valtuustokauden aikana. Tavoitellaan täysin hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Rakennetaan hiilinieluja tukemaan hiilineutraalia tulevaisuutta. Siirrytään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, joka luo alueelle myös uusia työpaikkoja. Jätetään fossiiliset polttoaineet kokonaan historiaan kaikessa Tampereen sähkön- ja lämmöntuotannossa, ja priorisoidaan investoinneissa aidosti päästöttömiä uusiutuvan energian lähteitä kuten geotermistä energiaa.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Kiertotalous osaksi kaupungin strategiaa” tag=”h4″]Tuodaan kiertotalouden mallit osaksi kaupungin strategiaa ja luodaan kestävät toteutustavat sekä yhteistyösäännöt toimijoiden välille. Kiertotalouden yhteistyöhön kutsutaan kuntien, teollisuuden ja maatalouden lisäksi korkeakoulut, start-up -yritykset sekä kansainväliset yhteisöt. Tätä edistetään kehittämällä kriteeristö ja ohjeisto kiertotalouden sisällyttämiseksi julkisiin hankintoihin. Elinkaarikustannusten arvioiminen on yksi esimerkki ohjeisiin sisällytettävistä asioista.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Lisätään mahdollisuuksia valita uusiutuvia energianlähteitä” tag=”h4″]Lisätään aurinko- ja muun uusiutuvan energian käyttöä julkisissa- ja teollisuusrakennuksissa. Rakennusten uusiutuvan energian mahdollisuuksia parannetaan aurinkovoiman käyttöä lisäävillä kannustimilla. Maapolitiikalla, rakennus- ja kiinteistöverotuksella sekä keskitettyillä hankinnoilla taloyhtiöitä sekä teollisuutta ohjataan maalämpöpumppujen, aurinkokeräinten ja -paneelien hankkimiseen. Madalletaan kynnystä ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi, jota voidaan helpottaa esimerkiksi rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla.[/expandsub2][/expandsub1]
[/expand]
[expand title=”Hyvinvointi tehdään lähellä ihmisiä” tag=”h2″ id=”hyvinvointi”][expandsub1 title=”Ennaltaehkäisyllä torjutaan eriarvoistuminen” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Palvelut tuodaan lähelle ihmisiä” tag=”h4″]Jatketaan toimivaksi osoittautunutta linjaa, jossa ohjaus- ja neuvontapalvelut tuodaan lähelle asukkaita muun arjen yhteyteen, laadukkaiden joukkoliikenneväylien varteen. Edistetään sähköisten palvelujen kehittämistä ja madalletaan kynnystä saada neuvoja sekä apua kaikissa elämäntilanteissa. Raskaat hoivapalvelut on järkevää keskittää riittävän osaamisen turvaamiseksi.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Tuetaan pienituloisten harrastuksia sekä liikkumista” tag=”h4″]Hyvinvointia lisääviä palveluja kehitetään ja tuotetaan järjestöjen, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Pienituloisten tai erityistä tukea tarvitsevien liikuntaharrastuksia tuetaan liikunta- ja palveluseteleillä sekä aktiivipassin säilyttämisellä.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Tarjotaan kaikille nuorille maksutonta ehkäisyä” tag=”h4″]Maksutonta ehkäisyä tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä parantaa nuorten hyvinvointia ja vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja ja seksitautien leviämistä.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut jonottamatta” tag=”h4″]Kehitetään laadukkaat mielenterveys- ja päihdepalvelut, jotka ovat saatavissa nopeasti kelloon katsomatta. Panostetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen. Tarjotaan entistä enemmän omaisten jaksamista tukevia palveluja.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Tarjotaan ikäihmisille monipuolisia palveluita kotiin” tag=”h4″]Mahdollisuus elää halutessaan kotona laitoshoidon tai palvelukodin sijaan on tärkeää. Ikäihmisille tarjottava apu on räätälöitävä kullekin sopivaksi: ruoka-, siivous- ja hygieniapalveluiden lisäksi on tarjottava apua esimerkiksi kauppakäynteihin sekä arkisten asioiden hoitamiseen. Panostetaan lisäksi kotihoidon henkilöstön riittävyyteen ja pysyvyyteen ja kehitetään kotilääkärijärjestelmää. Tämä säästää myös terveyskeskuksen resursseja. Tuetaan omaishoitajia tarjoamalla heille apua ja mahdollisuuksia lepoon.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Harkinnanvaraista toimeentulotukea kohdennetaan lapsiperheisiin” tag=”h4″]Ennaltaehkäisevien toimeentulotukien myöntämisperusteet nostetaan suositusten mukaisiksi. Harkinnanvarainen toimeentulotuki kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin, jotta jokainen perhe pystyy elämään mahdollisimman tasapainoista arkea. Tällä vähennetään hyvinvointieroja eri perheiden välillä.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Jokaisella on oikeus apuun – matalan kynnyksen palvelut keskiöön” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Palvelut yhdelle luukulle” tag=”h4″]Keskitetään sosiaalipalveluita yhdelle luukulle asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Vähennetään tarpeetonta lomakebyrokratiaa ja tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen kiireettömään asiointiin ja sosiaalityön palveluihin.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Varmistetaan matalan kynnyksen palvelupisteet asunnottomille” tag=”h4″]Järjestetään erilaisia asumisratkaisuja lyhyen ja pidemmän ajan tarpeisiin sitä tarvitseville. Kehitetään asuntopalveluita myös kaikkein vaikeimmassa päihdekierteessä oleville asunnottomille. Varmistetaan kaikille mahdollisuus levätä, peseytyä ja syödä. Ketään ei jätetä taivasalle.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Apua ja tukea lähisuhdeväkivallan uhreille” tag=”h4″]Rakennetaan kaupungin ja kolmannen sektorin väkivallan ehkäisyn palveluista ja uhrien tukipalveluista kokonaisuus, joka on toimintamallillaan ja vaikuttavuudeltaan kansallinen ja kansainvälinen edelläkävijä. Vähennetään päällekkäisen tuen määrää ja autetaan väkivallan uhreja, tekijöitä ja lapsia oikea-aikaisemmin sekä oikein mitoitettuna.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Lapsiperheitä tuetaan tukihenkilöpalveluin” tag=”h4″]Vaikeissa tilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan tarjoamalla heille apua arjen tilanteisiin. Kotiapua, pääsyä perhetukiryhmiin ja esimerkiski perheterapiaan helpotetaan. Kehitetään tukihenkilömallia auttamaan perheiden arjen haasteissa.[/expandsub2][expandsub2 title=”6. Kokemusasiantuntijat osaksi monipuolisia tukipalveluita” tag=”h4″]Hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta kaupungin palvelujen parantamisessa ja yksilöllisen tuen tarjoamisessa asukkaiden tarpeiden mukaan. Samalla annetaan kokemusasiantuntijoille mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksiaan osana sosiaalityön tukiverkostoa.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Tarjotaan monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita kaikille” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Tuetaan elävää ja aktiivista kulttuuritoimintaa” tag=”h4″]Tuetaan jatkossakin maksuttomia kulttuuritapahtumia erityisryhmien tarpeet huomioiden. Mahdollistetaan monipuolinen kulttuuritoimijoiden keskittymä muun muassa Onkiniemeen ja Hiedanrantaan. Tampere on laajan julkisen kulttuuritarjontansa ohella monien vaihtoehtokulttuurien ja kulttuuritoimijoiden keskittymä. Annetaan uusille kulttuurin muodoille tilaa kasvaa.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Kirjastot kaikkien kaupunkilaisten tavoitettavissa” tag=”h4″]Säilytetään lähikirjastot ja kehitetään niitä asuinalueiden kohtaamispaikoiksi. Laajennetaan aukioloaikoja itsepalvelua lisäämällä ja kehitetään kirjastojen digitaalista aineistotarjontaa.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Taide osaksi julkista rakentamista” tag=”h4″]Kaupunki edistää julkista taidetta rakennusinvestoinneissaan ja ympäristön suunnittelussa. Tavoitteena on, että yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään julkiseen taiteeseen. Tuemme ympäristötaidetta ja kulttuurin jalkauttamista jokaisen ihmisen lähiympäristöön. Harmaasta massasta erottuvat julkisivut ja rakennukset lisäävät hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä vähentävät töhrimistä ja ilkivaltaa.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Liikuntapaikkoja matalan kynnyksen sekä kilpaurheilijoiden tarpeisiin” tag=”h4″]Liikunta ehkäisee terveysongelmia. Huomioidaan liikuntapaikkarakentamisessa niin kuntoliikkujien kuin kilpaurheilun harrastajien tarpeet. Panostetaan liikkumista edistäviin lähiliikuntapaikkoihin osana keskustan ja kaupunginosien ilmettä, puistoja ja luontopolkuja. Rakennetaan lisää tekonurmi- ja tekojääkenttiä eri puolille kaupunkia. Kehitetään Teiskoa luonto- ja elämysmatkailualueena.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Maauimala, Tammelan stadion sekä Kalevan liikuntapuisto” tag=”h4″]Jatketaan määrätietoista liikuntarakentamista Tampereella kaikkien kuntalaisten eduksi. Varmistetaan Kalevan maauimalan ja Tammelan stadionin rakentaminen. Muutetaan Hakametsän jäähallista sisälajien liikuntakeskus ja toteutetaan Kalevan liikuntapuisto Sorsapuiston kentälle. Rakennetaan uusia maksuttomia frisbee-golf -kenttiä ja skeittiparkkeja kaupunkiin. Huomioidaan liikuntapalveluiden saatavuus kasvavalla Lielahden alueella.[/expandsub2][/expandsub1]
[/expand]
[expand title=”Tampereesta uudenlaisen työn ja kestävän talouden edelläkävijä” tag=”h2″ id=”talous”][expandsub1 title=”Turvataan kaupungin tasapainoinen talous” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Tampere panostaa kestävään kasvuun” tag=”h4″]Painotetaan kaupungin kasvussa kestävää yhdyskuntarakennetta, ja lisätään kannustimia taloudelliseen täydennysrakentamiseen. Panostamalla laadukkaisiiin kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin lisätään työllisyyttä tukevaa matkailua. Kaupungilla on myös oltava rohkeutta investoida jatkossa – tämä lisää kaupungin houkuttelevuutta yrityksille.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Pidetään huolta laajasta veropohjasta” tag=”h4″]Palveluiden turvaamiseksi tarvitaan verotuloja. Pitämällä huolta laajasta veropohjasta, niin kunnallis-, kiinteistö- kuin yhteisöveroista, mahdollistetaan palveluiden taso kasvavassa kaupungissa.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Laitetaan investoinnit samalle viivalle” tag=”h4″]Lainanottoa tarvitaan hyödyllisiin investointeihin, mutta eri hankkeita on uskallettava katsoa myös kriittisesti. Niin liikenne-, asumis- kuin palveluinvestointienkin hyödyt ja kustannukset on aina tutkittava yhtenäisin perustein ennen hankkeiden käynnistämistä.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Rakenteita on uskallettava uudistaa” tag=”h4″]Digitalisaatio ja uudet tavat tehdä töitä haastavat myös kaupungin tapoja toimia. Investoidaan vähemmän seiniin ja enemmän joustaviin ja muunneltaviin palveluihin. Käytetään tyhjäksi jääviä tiloja tehokkaasti hyödyksi uusien investointien välttämiseksi. Tampereella on uskallettava tehdä rakenteellisia uudistuksia niin palveluihin kuin toimintatapoihin. Näiden yhteydessä on myös mahdollista löytää säästöjä.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Tuetaan monipuolista työllistymistä ja luodaan aktiivisesti uusia alustoja elinkeinoelämän tarpeisiin” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Erilaiseen työttömyyteen erilaiset keinot” tag=”h4″]Työttömät eivät ole yksi massa vaan jokaisen tilanne on yksilöllinen. Uudistetaan kaupungin työllisyyspalvelut yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa vastaamaan kuntalaisten eri tarpeisiin. Tehdään asiointi helpoksi digitaalisten palveluiden avulla, mutta turvataan myös kasvokkainen tuki ja ohjaus kaikille sitä tarvitseville. Järjestetään tiloja startup-yrityksille ja jatketaan innovaatiosetelin käyttöä.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Korkeakoulut otetaan aktiivisesti mukaan kaupungin projekteihin” tag=”h4″]Korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyöhön muun muassa tutkimustiedon, kurssiprojektien ja opinnäytetöiden osalta. Kaupungin tulee hyödyntää laajasti tätä osaamista omissa projekteissaan ja kehittämisessään ja tiiviistää yhteistyötä jo projektien suunnitteluvaiheessa.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Tampere tarjoutuu laajennettuun perustulokokeiluun” tag=”h4″]Haetaan laajennettuun perustulokokeiluun, jos sellainen järjestetään. Tampere soveltuu erinomaisesti väestöprofiilinsa ja kokonsa puolesta kokeilualueeksi.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka” tag=”h4″]Tuetaan yrittäjyyttä yhteistyöllä yritysten kanssa ja varmistamalla nopea päätöksenteko yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi panostetaan kaupungin hankintaosaamisen lisäämiseen, sopivien tonttien tarjontaan ja toimiviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin.[/expandsub2][expandsub2 title=”5. Tampere SmartCity edelläkävijäksi” tag=”h4″]Hyödynnetään digitalisaatiota helpottamaan ihmisten arkea. Sosiaali-, terveys, työllisyys sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden saatavuus paranee ajasta ja paikasta riippumatta. Kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristö houkuttelee yrityksiä ja osaajia luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Tampereelle.[/expandsub2][/expandsub1]
[expandsub1 title=”Tampere on reilu työnantaja” tag=”h3″][expandsub2 title=”1. Tuetaan erilaisten työttömien työllistymistä” tag=”h4″]Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja ja sen tulee kantaa vastuunsa nuorten ensimmäisestä työ- ja harjoittelupaikkojen tarjonnasta. Tuetaan vammaisten työllistymistä esimerkiksi palkkaamalla heitä kaupungille ja tukemalla yrityksiä vammaisten palkkaamisessa.[/expandsub2][expandsub2 title=”2. Siirrytään anonyymiin työnhakuun” tag=”h4″]Siirrytään anonyymiin työnhakuun, joka mahdollistaa kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden hakea kaupungin työpaikkoja. Kaupungin tulee olla reilu ja tasa-arvoinen työnantaja.[/expandsub2][expandsub2 title=”3. Liikunnalla lisää hyvinvointia” tag=”h4″]Tarjotaan kaupungin henkilöstölle viikkoliikuntaetuus, jolloin sovittava osuus työajasta voidaan käyttää liikuntaan. Hyvinvoinnilla ja terveillä elämäntavoilla voidaan tehostaa työntekoa sekä parantaa työssä jaksamista.[/expandsub2][expandsub2 title=”4. Sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävät hankintakriteerit” tag=”h4″]Kilpailutuksissa kaupunki ottaa käyttöön myös kokonaistaloudellisia, sosiaalisia ja eettisiä hankintakriteereitä, jotka mahdollistavat myös pienten yritysten osallistumisen kilpailutukseen. Näin voidaan tukea esimerkiksi paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä sosiaalisten yritysten elinvoimaisuutta ja työllisyyttä alueella.[/expandsub2]
[/expandsub1]
[/expand]