Valtuustokysely koskien Tampereen luontopolkuja

kesä 15, 2020

Oras Tynkkysen valtuustokysely:

Koronarajoitusten aikana tamperelaiset ovat viettäneet aiempaa enemmän aikaa lähiluonnossa. Onneksi Tampereella on asukkaiden käytettävissä monia suojelualueita ja muita arvokkaita kohteita.

Luontopolkuja on koottu kaupungin verkkosivuille. Seitsemästä polusta kuitenkin todetaan, että rastipaaluista osa on kadonnut ja reittiopasteet ovat haalistuneet.

Tohlopin luontopolun kohdalla mainitaan, että sitä koskeva opas ei enää kaikilta osin ole ajan tasalla. Hervantajärven ja Suolijärven luontopolkuopas on poistettu kokonaan, koska se sisältää vanhentunutta tietoa. Monet muutkin oppaat ovat vuosilta 2002–04.

Kaikista luontopoluista olisi hyvä olla verkossa saatavilla keskeiset tiedot. Näitä ovat mm.
• yleiskartta, josta näkyvät retki- ja luontokohteet, reitit ja niiden varrella olevat palvelut
• hakutoiminto, jolla voi etsiä sopivan kohteen
• reitin pituus, vaativuus ja esteettömyys
• lähtöpisteet ja miten niihin pääsee eri kulkuneuvoilla (ml. joukkoliikenne)

Reitillä maastossa olisi puolestaan hyvä olla
• lähtöpaikalla infotaulu ja olennaisimmissa kohdissa luonnosta kertovat kyltit
• reitin varrella opasteet
• mahdollisuuksien mukaan palveluita kuten vessa, laavu tai eväspaikka

Lähiluonto on yhä useammille tamperelaisille tärkeä rentoutumisen ja virkistäytymisen lähde. Luonnossa liikkumiseen voidaan kannustaa opastuksella ja viestinnällä.

Miten kaupunki aikoo varmistaa, että luontopolkujen reitit ovat helppoja seurata ja tiedot verkossa ajan tasalla?

Jatkokysymys: Hallituksen neljännessä lisätalousarvioesityksessä kunnille esitetään 13 miljoonaa euroa, jolla ne voivat kohentaa virkistys- ja viheralueita, puistoja sekä kansallisia kaupunkipuistoja. Aikooko Tampere hakea tätä valtion rahaa?

Apulaispormestari Jaakko Stenhällin vastaus Oras Tynkkysen valtuustokyselyyn:

Luonnossa virkistäytymisen suosio on ollut kasvussa viime vuosina ja se on yhä korostunut korona-ajan myötä. Tampereen kaupungilla luontovirkistykseen liittyvät kohteet kuuluvat usean yksikön vastuulle ja vastuut esimerkiksi kunnossapitoon liittyen ovat olleet paikoin epäselviä. Luontovirkistykseen liittyvien palveluiden ja yksiköiden vastuiden kokonaiskuvan muodostamiseksi työstettiin vuosien 2018 ja 2019 aikana luontovirkistyksen palveluohjelma. Palveluohjelman myötä päätettiin, että jatkossa luontovirkistyksen kokonaisvastuu on kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi viheralueet ja hulevedet -yksikkö vastaa asemakaava-alueella olevista kohteista ja ympäristönsuojeluyksikkö luonnonsuojelualueista ja suurimmasta osasta luontopolkuja.
Ympäristönsuojeluyksikön hallinnoimat luontopolut on toteutettu pääosin 2000-luvun alkupuolella lähes samanaikaisesti, jonka jälkeen resurssit niiden hoitoon ovat olleet riittämättömät ja kunnostusvelka on siten päässyt kasvamaan. Vanhimpien luontopolkujen toteutus on perustunut maastoon sijoitettuihin rastipaaluihin ja niiden perusteella luettavaan opasvihkoon, jota on jaettu muun muassa kaupungin palvelupisteellä ja internetissä. Vuosien myötä iso osa rastipaaluista on hävinnyt ilkivallan vuoksi ja reittimerkinnät haalistuneet, mistä johtuen reittien kulkeminen maastossa voi olla paikoin hankalaa.
Kahtena edellisvuonna saatuja resursseja on kohdennettu luonnonsuojelualueiden reittien parantamiseen, jotta kasvavan kulutuksen myötä pystytään ohjaamaan kulkua alueilla ja vähentämään herkän maaston kulumista ja näin ollen turvaamaan perusteita, joilla kohteita on rauhoitettu. Resursseja on tarkoitus kohdentaa lähivuosien aikana myös luontopolkuihin. Osa nykyisistä luontopoluista korvataan muunlaisella opastuksella ja toisaalta toteutetaan todennäköisesti kokonaan uusia kohteita. Tänä vuonna pystytään kunnostamaan vähintään yksi vanha luontopolku kokonaisuudessaan. Ensisijainen kohde on Niihama. Jatkossa luontopolkuja on tarkoitus uusia 1-2 kpl/vuosi. Kunnostusten yhteydessä tutkitaan ja mahdollisesti sen seurauksena muutetaan reittilinjauksia, minkä vuoksi tässä vaiheessa reittien merkitsemistä maastoon ei olla koettu tarkoituksenmukaiseksi. Kunnostuksen myötä maastoon sijoitetaan kokonaan uusia opastauluja ja viitoituksia, sekä muita reittimerkintöjä tarpeen mukaan ja tehdään kohteista mahdollisesti pdf -muotoiset minioppaat karttoineen.
Luontopolkujen tiedot on koottu kaupungin verkkosivuille ja niiden päivitys on ollut vireillä tänä keväänä. Tietoja on täydennetty viime aikoina muun muassa reittien kuntoon liittyvillä tiedoilla, koska on haluttu kertoa tämän hetkisestä tilanteesta. Huonokuntoisten luontopolkujen tietojen poistamista kokonaisuudessaan verkkosivuilta on myös harkittu, mutta on päädytty siihen, että niiden on hyvä olla esillä, jos joku haluaa esille tuoduista epäkohdista huolimatta mennä ko. reiteille. Kohteiden tietoja tullaan edelleen täydentämään lähiaikoina muun muassa tiedoilla saavutettavuudesta, reitin pituudesta, sekä kevyellä arviolla reitin vaativuudesta ja esteettömyydestä. Lisäksi paraikaa on tekeillä uusi verkkosivu, jossa kerrotaan esteettömistä luontovirkistyskohteista kaupungin alueella.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on tilannut Ekokumppanit Oy:ltä Retkeilyn kehitysohjelman valmistelun. Ohjelmassa tarkastellaan retkeilyn ja laajasti myös muun luonnossa tapahtuvan virkistyskäytön kehittämistä yleiskaavan luonnonmukaisilla virkistysalueilla. Luontovirkistyksen palveluita on tavoite parantaa ensisijaisesti kantakaupungin alueella, jossa kohteet ovat helposti saavutettavissa myös joukkoliikenteellä. Ohjelmassa esitetään kehittämisen kärkikohteet ja tarkastellaan seudullisia yhteyksiä. Ohjelmassa tarkastellaan myös eri harrasteryhmien tarpeita sekä esteettömyyttä, saavutettavuutta ja kulutuskestävyyden parantamista. Painopiste tulee kuitenkin olla vahvasti viestinnän ja opastuksen parantamisessa.
Eri palveluryhmät valmistelevatkin parhaillaan osana Kauppi-Niihaman kokonaissuunnitelman laatimista viestinnän ja opastuksen -mallia kaupungin virkistys- ja liikuntapalveluille. Tavoitteena on uudistaa mm. viitoitus ja infotaulut yhteneväisiksi palvelemaan asukkaita ja eri harrasteryhmiä. Kaupungin verkkosivuilla tullaan esittämään retkeily- ja muut luontovirkistyspalvelut sitä mukaan, kun ne saadaan tarkoituksen mukaiseen kuntoon. Tavoitteena on kehittää lisäksi esimerkiksi Tampere.Finland sovellukseen osio, josta löytyy kaikki luontovirkistyspalvelut kuten retkikohteet palveluineen ja luontopolut.

Kohteiden toteutussuunnittelu reittien, tauko- ja tulentekopaikkojen, käymälöiden, viitoituksen ja opastuksen osalta käynnistyy ensimmäisenä Hervantajärven pohjoispuolisella metsäalueella ja Kauppi-Niihamassa. Reittiopasteissa ja infotauluissa esitetään reittien vaativuustaso ja alueen palvelut kuten käymälät. Suunnittelua ja toteutusta tehdään yhteistyössä asukkaiden ja harrasteryhmien kanssa. Kyseisten kohteiden parannukseen on esitetty määrärahaa v. 2021 talousarvioon. Lisäksi kaupunki on hakemassa rahoitusta näiden kohteiden retkeilyinfran parantamiseen valtiolta hallituksen neljännen lisätalousarvioesityksen mukaisesta rahoitushausta. Rahoitushakuun valmistaudutaan ennakoivasti ja yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.