Ryhmäpuhe talousarviokokouksessa

marras 13, 2017

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset

Kaupunkimme nyt hyväksyttävä strategia ulottuu vuoteen 2030. On odotettavaa, ja toivottavaa, että niin Tampere kuin maailmakin ovat 13 vuoden kuluttua muuttuneet melkoisesti. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että Tampere suhtautuu strategiassa tulevaisuuteen avoimin mielin ja vastuunsa kantaen. Strategiassa painottuvat meille vihreille olennaiset teemat niin kestävästä kaupungista, ilmastosta, koulutuksesta kuin kansainvälistymisestä.

Kaupunkien kasvu on yleisesti tunnustettu tosiasia, joka Tampereella tulee hoitaa ympäristöä ja ihmisten elinympäristöä kunnioittaen. Kestävin tapa kasvaa onkin muuttaa suuntaa yhdyskuntarakenteen täydentämiseen, joka on strategiassa hyvin esillä. Myös kestävät kulkumuodot auttavat tavoitteessamme. Sitä enemmän saamme uusille ja nykyisille kaupunkilaisille tilaa kantakaupungista, mitä tehokkaammin pystymme edistämään joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita niin keskustassa kuin muuallakin. Tähän strategiamme antaa hyvät eväät, ja Tampereella on kaikki mahdollisuudet pysyä suomalaisten kaupunkien kärjessä myös jatkossa.

Kun tuemme kaupungin kasvua, panostamme myös kaupunkilaisten kasvuun ja valmiuksiin ottaa muuttuvan maailman haasteet vastaan. Strategiassa on vahvat painotukset niin koulutukseen, kuin siihenkin, että täältä valmistuneet löytäisivät alueelta myös töitä. Tämä on Tampereelle kohtalonkysymys: menetämme joka vuosi osaavia nuoria ihmisiä erityisesti Helsinkiin. Tämä strategian osa-alue tulee vaatimaan myös taloudellisia panostuksia jatkossa.

Vetovoimainen Tampere on avoin erilaisille ihmisille taustasta riippumatta kuten aina historiamme aikana – monikulttuurisuus on ollut suorastaan kaupunkimme geeneissä aina siitä lähtien kun Nottbeckit tai vaikkapa tataarit ovat aikoinaan kaupunkiimme muuttaneet. Maailmalle avoimen kaupungin tavoitetta tukee myös omaleimainen ja vahvistuva kaupunkikulttuurimme, panostukset kansainvälistymiseen eri tavoin sekä tuleva hakemuksemme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Viimeisenä, erityisen tärkeänä näemme kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Jo tällä valtuustokaudella on tavoitteenamme leikata päästöjä 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Tavoite on haastava, mutta siihen on tartuttava rohkeasti: nyt valtuustokauden alussa tehtävä tiekartta auttaa meitä matkallamme, samoin kuin edistyksellinen Sähkölaitoksemme. Kun maailman monet maat ja mahdit horjuvat ilmastopolitiikassa, on kaupunkien näytettävä tässäkin tietä. Tampereen on näytettävä tietä.

Hyvät kuulijat,

Talousarviossa otamme nyt niitä ensimmäisiä askeleita, joita linjaamme uudessa strategiassamme. Vaikka kaupunki kasvaa, kaikilta osin tilanne ei ole mairitteleva. Talousarviomme on ensi vuonna merkittävästi alijäämäinen, ja investointiemme omarahoitusosuus jää toivottua alemmaksi.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen pormestari Lylyn esittelemästä talouden tasapainotusohjelmasta, ja haluamme antaa tälle tukemme. Kun eri aloilla etsitään säästökohteita, on tärkeää että arvovalintoihin osallistuvat myös vaaleilla valitut edustajat. Näin talouden tasapainotukseen voidaan sitoutua mahdollisimman laajasti. Valistuneet kaupunkilaisemme kyllä ymmärtävät, että vaikeitakin valintoja on toisinaan tehtävä. Oman epävarmuutensa tilanteeseen luo valtakunnallisen sote-uudistuksen sekava tilanne, jossa meidän on yritettävä luovia parhaan kykymme mukaan – kaupunkilaisten palvelut turvaten niin hyvin kuin taloutemme ja valtiovallan asettamat reunaehdot antavat myöten. Tämä on tulevankin vuoden suurin haaste.

Onneksi samaan aikaan Tampereen talousalueella on tapahtunut positiivinen käänne. Tämä antaa meille liikkumatilaa tehdä rakenteellisia uudistuksia palveluihin juustohöyläleikkaamisen sijaan.

Samalla on tärkeää panostaa kaupunkilaisten tulevaisuuteen. Tästä esimerkkinä onkin talousarvioon lisätty panostus peruskoulun ryhmäkokojen turvaamiseksi muuttovoittoisessa kaupungissa, jolla turvaamme koulutuksen laatua. Tämän lisäksi investoinneissa panostamme sisäilmaongelmien korjaamiseen. Samanlaista tahtotilaa tarvitsemme myös tulevina vuosina, kun esimerkiksi ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia leikataan. Näinä taloudellisesti haasteellisina aikoina pystymme kuitenkin tekemään avauksia lasten ja nuorten hyväksi eri kaupunginosissa – tästä esimerkkeinä ovat Icehearts-toiminta tai vaikkapa Peltolammin ME-talon toiminta.

Tampere kasvaa tänä vuonna selvästi yli 3000 asukkaalla – tällä määrällä on kansallista merkitystä. On tärkeää, että kaupunkirakenteemme kehittymiselle olennainen Hiedanrannan asuinalueen toteutus saadaan sujuvasti liikkeelle, samalla kun panostamme strategian mukaisesti täydennysrakentamiseen. On tärkeää, että panostamme kestäviin liikkumismuotoihin. Tästä talousarviossa ovat esimerkkinä ovat historiallisen suuret panostukset joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. On tärkeää, että raitiotien jatkosuunnittelu sekä toteutus etenevät sujuvasti.

Hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset,

Talousarvion ja strategian toteutumisen osalta on olennaista, että päätöksentekokykymme säilyy kunnossa jatkossakin, ja että eri poliittiset ryhmät sitoutuvat Tampereen kehitykseen. Tässä työssä vihreä valtuustoryhmä haluaa tarjota yhteistyön kättä. Yhdessä tekeminen on usein vaikeampaa, kuin huuteleminen sivusta tai oletettujen vastustajien haukkuminen. Kasvavan kaupungin kehitykseen kuuluvat joka tapauksessa haasteet, ja meistä itsestämme riippuu, millä asenteella niihin tartutaan.

Jaakko Stenhäll, Tampereen vihreä valtuustoryhmä