Miten Vihreät kehittäisi Pirkanmaata? – Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa

Vihreän ryhmän ryhmäpuhe Pirkanmaan maakuntavaltuustossa 10.6.2013. Puheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhana Suoniemi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät maakuntavaltuutetut

Pirkanmaa tulee saamaan lähivuosikymmeninä noin 100 000 uutta asukasta. Tämä on hieno mahdollisuus koko Pirkanmaalle, sillä heidän mukanaan alueelle tulee uutta elinvoimaa. Mutta heidän mukanaan tulee myös haasteita. Vähäisimpiä niistä eivät ole ympäristöön, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvät haasteet.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ohjaa suuresti näiden haasteiden ratkaisemista. Kaavaa valmisteltaessa voimme valita hajautammeko, hajakeskitämmekö vai tiivistämmekö. Vihreät hyväksyvät tiivistämisen. Haluamme hyödyntää olemassa olevia keskuksia. Tämä valinta parantaa joukkoliikenteen edellytyksiä, olipa kuntajako tulevaisuudessa millainen hyvänsä. Kehittämisessä meidän on painotettava koko maakunnan näkökulmaa.

Haluamme tukeutua voimakkaasti rataverkkoon ja haluamme kiinnittää huomiota siihen, että sekä ympäristölle että kansantaloudelle kallis autoilun ja asumisväljyyden voimakas kasvu eivät ole luonnonvoimia, vaan poliittisten päätösten tuloksia. Rataverkon ulottuvissa on jo nyt monia potentiaalisia asemapaikkoja: Toijala, Karkku, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Ruutana, Urjala ja Vammala. Niissä kaavoitusta pitää ohjata asemille ja järjestää riittävä liityntäpysäköinti, että lähijunaliikenne tulisi kannattavaksi vaihtoehdoksi. Tampereen kaupungin ja seudun tiiveimmän ytimen osalta tärkein liikenneratkaisu on ratikan rakentaminen osaksi seudun liikennejärjestelmää.

Samalla on kysyttävä, millä tavoin maakuntakaavan valmistelu ottaa huomioon Tampereen kaupunkiseudulla tehdyn tarkemman tason rakennesuunnitelman 2030, jota uudistetaan valtion ja kaupunkiseudun MAL2-sopimuksen suuntaviivojen mukaisesti. Eli tuleeko maakuntakaavasta ennen kaikkea mahdollistava eikä rajaava?

Liikenne, maankäyttö ja palvelut kulkevat käsi kädessä. Yhdyskuntarakenne pitäisi suunnitella sellaiseksi, että se mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen ja palvelut sekä tukee yrityselämän tarpeitta koko maakunnan alueella. Nykytila ei ole tällainen. Täydentäminen on kuntataloudelle erittäin edullista, se takaa tehokkaan liikkumisen, palvelujen säilymisen ja tuo ihmiset ja palvelut lähelle toisiaan. Hyviä esimerkkejä täydennysrakennushankkeista on paljon, mutta mainitsen erityisesti yhden. Lempäälän keskustan suunnitelmat ovat toteutuessaan erinomainen vastaisku palvelujen karkaamiselle automarketteihin. Automarkettien yhdyskuntarakennetta hajauttavaa ja jopa kuntakeskusten ”itsemurhia” aiheuttavaa vaikutusta tuleekin maakuntakaavalla suitsia.

Hyvät maakuntavaltuutetut

Vaikka kaikissa ehdotetuissa maankäyttövaihtoehdoissa on hyviä puolia, vihreiden mielestä ”Planeetat” on lähimpänä sopivaa vaihtoehtoa. Se tarjoaa kompromissia konservatiivisten hajakeskitysmallien ja tiiviin kaupunkirakenteen voimakkaan suosimisen väliin. Toivomme valittavaan malliin rohkeaa täydennysrakentamista sekä asemapaikoille ja alakeskuksiin että Tampereen kantakaupunkiin. Ihmisvirrat tuovat mukanaan taloudellisen ja kulttuurisen toimeliaisuuden, ja mahdollistavat laadukkaat palvelut niin kulttuuri, liikunta kuin sosiaali- ja terveystoimialoillakin.

Toisaalta ”Planeetat” mahdollistaa koko maakunnan kehittämisen ja maaseudulle sopivien elinkeinomahdollisuuksien parantamisen. Matkailu, lähiruoka ja energia ovat esimerkkejä tällaisista. Meidän tulisi mahdollistaa osuuskuntapohjaista yrittäjyyttä. Esimerkiksi hiljattain valmistuneet tuulivoimaselvityksen mukaisille alueille voisi perustaa tuulivoimaosuuskuntia. Emme voi enää pitää munia vain muutamassa suuressa korissa, vaan siinä missä tiivistämme yhdyskuntarakennetta meidän on hajautettava tuotantorakennetta. Sellainen maailma nykyisin on.

Hyvät maakuntavaltuutetut

Myös luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus tulee nostaa vahvasti esiin maakuntakaavassa. Kolmannen kansallispuiston perustamista tulee selvittää osana kaavaprosessia ja retkeilymetsien merkitystä korostaa. Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee oman Nuuksionsa, jonne pääsee myös bussilla. Kintulammin alueella on potentiaalia jopa kansallispuiston perustamiseen. Samoin vihreiden taannoisen maakuntavaltuustoaloitteen poikimat hyvät selvitykset Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen laajentamisesta tulee käsitellä tässä kaavaprosessissa.

Turpeenotto ja sen haitat tulee käsitellä vaihemaakuntakaavaa tarkemmin. Turpeenoton kiistattomat haitat vesistöille, suoluonnolle, kalastajille, marjastajille, metsästäjille ja mökkiläisille tulee mitata myös rahassa, jolloin paljastuvat edelleen voimakkaasti julkisilla varoilla subventoidun turvetuotannon todelliset haitat. Soidenkäyttöä ja tulevaisuutta tulee käsitellä monipuolisemmin, kuin vaihemaakuntakaavassa. Vihreät toivovat turpeenoton lopettamista koko maassa siirtymäajan jälkeen.

Koko kaavaprosessia läpäisevänä teemana tulee olla hiilipäästöjen vähentäminen. Hiilipihi elämäntapa on myös terveellinen elämäntapa. Sellainen vähentää hiilipäästöjen ohella muita terveydelle haitallisia päästöjä, kuten pienhiukkasia ja melua. Hiilipihi elämäntapa vapauttaa kaupunkien ja muiden keskustojen tilaa autoilta ihmisille. Hiilipihi elämäntapa lisää arkiliikuntaa ja siten tuo hyvinvoinnin ohella myös säästöjä terveydenhoitoon. Maakuntakaavan perimmäisenä tavoitteena tulee olla ihmisten Pirkanmaa. Tähän meillä on erinomaiset mahdollisuudet ja riittävä osaaminen. Tarvitsemme vain poliittista tahtoa.

Juhana Suoniemi

Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja, vihreät