fbpx

Äänestä tekoihin – ihmisten ja ympäristön hyvinvointia!

Ohje: klikkaa vaaliteemoja lukeaksesi niistä lisää!

 

Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Tampere on Suomen paras paikka asua. Se ei tarkoita, että Tampere olisi täydellinen tai valmis. Me Vihreät haluamme rakentaa ympäristöystävällistä Tamperetta, jossa työtä, koulutusta ja hyvinvointia riittää kaikille.

Tampere on Suomen paras paikka asua. Se ei tarkoita, että Tampere olisi täydellinen tai valmis. Me Vihreät haluamme rakentaa ympäristöystävällistä Tamperetta, jossa työtä, koulutusta ja hyvinvointia riittää kaikille.

Vihreä Tampere on laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen kaupunki, joka elää ja kehittyy oppilaitostemme ja sen opiskelijoiden voimasta. Panostamme monipuolisiin ja turvallisiin oppimisympäristöihin kaikilla oppiasteilla sekä kaikille tasapuoliseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun jälkeen jokaiselle nuorelle varmistetaan jatko-opiskelupaikka. Ketään ei jätetä tyhjän päälle.

Yksinäisyyttä on vähennettävä. Investoimme hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Sosiaali- ja terveysuudistuksesta huolimatta kuntalaisten tarve saada palvelua ei häviä mihinkään. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on päästävä jonottamatta. Tukea perheille on saatava sujuvasti. Ikäihmisten elämänlaatu niin kotona kuin laitoshoidossa on arvo, josta emme tingi.

Vihreä Tampere panostaa siihen, että palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on, että yhä useammalla on mahdollisuus saavuttaa palvelut ja harrastukset kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Haluamme ohjata ihmisiä autoilun pakosta liikkumisen vapauteen. Kaupungin keskusta on Tampereen sydän, jonka saavutettavuus turvataan sujuvalla liikenteellä ja viihtyisällä kaupunkikuvalla. Viihtyisässä kaupungissa on tilaa palveluille, tapahtumille, taiteelle ja uusille yrittäjille. Meidän kaupungissamme on jokaisella turvallinen olo.

Kun kaupunki kasvaa, on ympäristöstä huolehtiminen entistäkin tärkeämpää. Haluamme lisää kaupunkia, jossa on tilaa puistoille sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueille. Vastaamme asukasmäärän kasvuun hyödyntämällä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja turvaamalla monipuolisen asuntotuotannon kysyntää vastaavasti.

Uudistamme työllisyydenhoidon palvelut ja mahdollistamme uusien yritysten ja innovaatioiden synnyn. Rakennamme rohkeasti älykästä kaupunkia, jossa digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin. Hoidamme taloutta vastuullisesti huolehtien laajasta veropohjasta. Jos tilanne edellyttää, korotamme mieluummin veroja kuin leikkaamme kaikille välttämättömistä palveluista. Uskallamme rohkeasti investoida silloin, kun siitä on hyötyä kuntalaisille ja kaupungin kestävälle kehitykselle.

Kaupunki elää ja kasvaa jatkossakin kulttuurista, tapahtumista ja aktiivisista kuntalaisista. Tuemme monipuolisesti eri liikunta- ja kulttuurimuotoja mahdollistaen myös uusien toimijoiden ja yhteisöjen synnyn. Haluamme antaa jokaiselle tamperelaiselle tunteen kaupunkiin kuulumisesta.

Rakennetaan maailman paras koulutus ja varhaiskasvatus

Elämän eväät saadaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta

1. Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Perheiden matala kynnys käyttää varhaiskasvatuspalveluja on turvattava. Tavoitteena on siirtyä Vihreiden valtakunnallisen linjan mukaisesti asteittain malliin, jossa kaikille lapsille tarjotaan neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä.

2. Pidetään kiinni lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

Tuetaan pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään elämäntilanteesta riippumatta. Lasten subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei luovuta. Säilytetään alkuopetuksen oppilaiden mahdollisuus iltapäiväkerhotoimintaan.

3. Pidetään ryhmäkoot kohtuullisen pieninä

Kohtuulliset ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa takaavat, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa huomiota. Varmistetaan suuremmissa ryhmissä riittävä pedagoginen apu. Riittävä määrä aikuisia lasta kohden parantaa myös henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

4. Palkataan oppilashuoltoon lisää ammattilaisia

Turvataan oppilaiden sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikka palvelut siirtyisivät maakunnalle. Koulupsykologien sekä -terveydenhoitajien riittävästä määrästä huolehditaan. Varmistetaan, että oppilaat saavat laadukasta tukea oppimiseen.

5. Korjataan homekoulut ja -päiväkodit

Puututaan nopeasti sisäilmaongelmiin ja ehkäistään niitä ennalta rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla. Priorisoidaan korjauksissa kiireellisimmät tai pisimpään korjausta odottaneet kohteet, kuten Nekalan, Pispalan ja Harjun koulut.

6. Pidetään alakoululaisten koulumatkat kohtuullisina

Taataan yhtäläinen ja laadukas perusopetus kaikkialla kaupungissa. Kouluverkkoa kehitetään asukkaiden tarpeista lähtien, pienten lasten lähikouluja suosien. Oppilaille turvataan ikäänsä nähden kohtuullisen pituinen koulumatka.

7. Lisätään luonto- ja ympäristökasvatusta sekä otetaan käyttöön uusia oppimisympäristöjä

Turvataan luontokoulun toiminta ja suunnitellaan Tampereelle ympäristökasvatuskeskus kaikenikäisille. Opetetaan lapsemme ymmärtämään ja arvostamaan ympäristöä sekä käyttämään tulevaisuuden teknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä.

8. Vakinaistetaan henkilöstöä kouluihin ja päiväkoteihin

Osaava ja vakituinen henkilöstö on lapsen parhaaksi läpi peruskoulun. Paremmalla henkilöstösuunnittelulla sekä työhyvinvoinnilla vähennetään henkilökunnan tarpeetonta vaihtuvuutta päiväkotiryhmissä ja koululuokissa.

Toisen asteen osaajia työelämään ja valmiudet jatkokoulutukseen

1. Varmistetaan peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka aivan kaikille

Koulutus on tärkeä syrjäytymisen ehkäisijä. Varmistetaan, että peruskoulun jälkeen kaikille tarjotaan jatko-opiskelupaikka tai paikka kymppiluokalta. Etsivän nuorisotyön ja ohjauksen resursseja kohdennetaan erityisesti nuorten elämän muutostilanteisiin, kuten yläkoulusta toiselle asteelle siirtymiseen. Parhaiten ennaltaehkäisemme koulupudokkuutta pitämällä kiinni opetuksen korkeasta laadusta ja riittävästä lähiopetuksen määrästä. Panostetaan myös yrittäjyyskasvatukseen kaikilla koulutusasteilla.

2. Kehitetään lukioita kohti ilmiöperustaista oppimista

Kehitetään lukiokoulutusta enemmän oppiaineita ja ajankohtaisia asioita yhdistäviksi kokonaisuuksiksi. Opetetaan lapsemme ymmärtämään ja tarkastelemaan kriittisesti erilaisia ilmiöitä ja medioita. Varmistetaan, että opetus on laadultaan ja määrältään eri lukioissa mahdollisimman tasapuolista.

3. Edistetään sukupuolten tasa-arvoa opetuksessa ja opinto-ohjauksessa

Kannustetaan lapsia opinnoissa ja ammatinvalinnassa jokaisen omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan. Lähtökohtaisesti kaikilla oppiasteilla on poikien ja tyttöjen yhteiset liikuntatunnit. Keskitytään positiivisiin liikuntakokemuksiin uusiin lajeihin innostamalla ja tutustuttamalla.

4. Lisätään kasvisruoan tarjontaa ja parannetaan laatua

Tarjotaan kouluruokailussa nykyistä useammin laadukasta sekä kasvispainotteista ruokaa. Kasvisruoan tulee olla proteiinipitoisuudelta ja ravintoarvoiltaan tasokasta. Erilaisten proteiinilähteiden monipuolinen saatavuus on lisääntynyt, joten maittavan kasvisruuan ravintoarvot sekä laatu ovat kohonneet viime vuosina merkittävästi.

5. Panostetaan ammatillisen koulutukseen

Ammatillisesta koulutuksen valtionrahoituksesta leikataan yli 20 prosenttia. Leikkausten keskellä on varmistettava, että opiskelijoiden valmistumisajat eivät pitene. Turvataan kaupungin tarjoamat opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja opintoihin kiinnittymiseen järjestetyt tukipalvelut.

6. Osallistaminen ja vaikuttaminen vahvemmin osaksi opetusta

Osallistetaan toisen asteen opiskelijoita mukaan opetuksen ja koulutusympäristöjen kehittämiseen. Jatketaan nuorisovaltuustotoimintaa ja järjestetään aina vaalien yhteydessä yhteiskuntatiedon teemaviikot kaikilla kouluilla.

Korkeinta osaamista ja sivistystyötä – Suomen paras opiskelijakaupunki

1. Vahva korkeakoulutus on Tampereen etu

Panostetaan korkeakoulujen saumattomaan yhteistyöhön, jossa tasokas koulutus, kansainvälisyys sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän yhteistyö muodostavat korkeakoulutuksen selkärangan. Tampere3 -projekti tulee toteuttaa siten, että yliopistodemokratian ja monialaisen koulutuksen puolustamista jatketaan. Vahva monialainen korkeakoulutus luo edellytykset tulevaisuuden osaaville työntekijöille siten, että se houkuttelee lisää kaupunkiimme yrityksiä ja työnantajia.

2. Korkeakoulujen kampusalueita kehitetään yhdessä yliopiston henkilökunnan sekä opiskelijoiden kanssa

Yliopistojen toiminta kampuksilla ottaa isoja askeleita tulevina vuosina ja kaikkea kolmea kampusta on kehitettävä. Kaupunki tukee kehitystä esimerkiksi kaavoituksella ja ottaa opiskelijat sekä henkilökunnan rohkeasti mukaan tähän suunnitteluun.

3. Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Tehdään Tampereesta entistä opiskelijaystävällisempi varmistamalla riittävä opiskelija-asuntojen tarjonta, elävät kampusalueet, monipuoliset opiskelija-alennukset ja vilkas tapahtumatarjonta. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Tampereelle.

4. Turvataan monipuolinen vapaa sivistystyö

Kunnan kulttuuripalvelut ja vapaa sivistystyö tarjoavat kuntalaisille kaikkien saatavilla olevan tien elämyksiin ja itseilmaisuun. Säilytetään työttömien edullisempi maksuluokka työväenopiston kurssitarjonnassa.

Kansainvälinen Tampere

1. Maahanmuuttajien kielikoulutukseen lisäresursseja

Kieli on kotoutumisen a ja o. Varmistetaan, että kielikoulutusta on tarjolla tarpeeksi ja että se tavoittaa kaikki tulijat, myös naiset. Koulutuksessa painotetaan ihmisten tasa-arvoa ja vapautta sekä otetaan yksilöiden taustat huomioon. Seurataan oppimistuloksia ja kehitetään kielten opetusta yhdessä koulutuksen tarjoajien kanssa.

2. Asuntoja ja työtä kaikille

Kotoutuminen ei onnistu ilman kotia johon asettua. Tampereen on tärkeää tarjota kuntapaikkoja kaikille turvapaikan saaneille. Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä ja työpaikoilla kiertävien mentorien avulla.

3. Laaditaan eettiset ohjeet kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöihin

Vihapuhe ja ääriliikehdintä on asettanut viranomaistoiminnalle uusia haasteita. Laaditaan kaupungin vapaa-ajan toimintaan osoitettujen tilojen vuokrausta koskevat eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Luovaa kaupunkiympäristöä ja lähiluontoa

Kohti kestävää ja esteetöntä kaupunkirakennetta

1. Kävely- ja pyöräily-yhteydet toimiviksi sekä katkeamattomiksi

Jatketaan kävely- sekä pyöräilyliikenteen kehittämistä. Tavoitteena on liikenteen sujuvuus, viihtyisyys ja teiden laadun parantaminen. Etenkin talvipyöräilyn esteettömyyttä ja mahdollisuuksia sekä turvallisia pysäköintipaikkoja pyörille tulee kehittää. Näin varmistetaan nopeat ja turvalliset tavat liikkua kantakaupungin alueella sekä kaupunginosien että ympäryskuntien välillä.

2. Joukkoliikenne on kaupunkiliikenteen selkäranka

Ratikan ensimmäisen vaiheen toteutuksen ohella aloitetaan seuraavien linjojen suunnittelu. Bussiliikenteessä tukeudutaan entistä enemmän sähkö- sekä biokaasubusseihin, ja parannetaan bussilinjojen palvelutasoa. Ratikan valmistuessa bussiverkkoa voidaan laajentaa yhä uusille alueille. Työmatkaliikenteessä joukkoliikenteen käyttöä tuetaan erilaisin kannustimin.

3. Esteettömyys on osa kaikkea rakentamista

Kaupunkitila kuuluu kaikille esimerkiksi ikään tai vammaisuuteen katsomatta. Tämän takia järjestelmällistä esteettömyyttä vaaditaan kaikkialla, niin rakennusten kuin liikennejärjestelyiden yhteydessä.

4. Tampere ottaa käyttöön modernin kaupunkipyöräjärjestelmän

Toteutetaan kattava ja helppokäyttöinen kaupunkipyöräjärjestelmä tulevan valtuustokauden aikana. Järjestelmä parantaa kaupunkiliikenteen tasoa niin keskustassa kuin alakeskuksissa. Tuetaan näkyvästi kaupungin henkilöstön työmatkapyöräilyä.

5. Pysäköinti keskustassa ohjataan maan alle

Kaupungin hyvällä pysäköintipolitiikalla varmistetaan sujuva pysäköinti ja palvelujen saavutettavuus henkilöautoilla. Keskustan pysäköintiä ohjataan kasvavissa määrin maan alle. Suhtaudumme kriittisesti kaupungin rahalliseen osallistumiseen Kunkun parkin kustannuksiin.

6. Kaupunkiin lisää täydennysrakentamista

Toimivassa kaupunkirakenteessa kaupat ja palvelut ovat lähellä ihmisiä – puistoja ja virkistyspaikkoja unohtamatta. Täydennysrakennetaan kaupunkia kestävästi ja viihtyisyys huomioiden niin keskustassa kuin muissa kaupunginosissa. Täydennysrakentamiseen kannustetaan kaupungin maapolitiikkaa uudistamalla, taloyhtiöitä kannustamalla ja pysäköintinormia keventämällä. Samalla mahdollistetaan esimerkiksi autopaikattomien talojen ja korttelien syntyminen kysynnän mukaan.

Luonto ja kaupunki ovat tamperelaisten olohuone

1. Lähimetsät virkistymiseen ja kattava kaupunkipuistoverkko

Kun kaupunkia rakennetaan tiiviimmin, jää tilaa lähimetsille ja luonnolle. Turvataan Kauppi-Niihaman asema kaikkien kaupunkilaisten ainutlaatuisena kaupunkimetsänä. Kehitetään myös muun muassa Pyynikin, Hervannan ja Tohlopin lähimetsiä virkistyskäyttöön luonnon monimuotoisuus turvaten. Rakennetaan esimerkiksi Eteläpuiston aluetta luonto- sekä virkistysarvoja nostaen ja tuodaan luontoa lähemmäs keskustan alueella esimerkiksi viherkattojen avulla. Lisätään luonnonsuojelualueiden määrää ja perustetaan koko kaupungin kattava kaupunkipuistoverkosto.

2. Siirrytään katuvaloissa älykkäämpiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin

Katujen, puistojen, viheralueiden ja lähimetsien viihtyvyyttä sekä turvallisuutta parannetaan esimerkiksi valaistuksen huolellisella suunnittelulla ja opasteilla. Automatisoidaan esimerkiksi lenkkipolkujen valaistusta hämäräkytkimillä ja liikkeentunnistimilla, joilla voidaan vähentää energiankulutuksen lisäksi valosaastetta. Lisäksi toteutetaan kunnallinen toimenpideohjelma valosaasteen vähentämiseksi.

3. Lisätään kierrätyspisteitä ja roskakoreja

Lisätään kierrätys-, muovinkeräys- ja jätteenkäsittelypisteitä sekä elektroniikan, kodinkoneiden, paristojen ja lamppujen vastaanottopisteitä. Tuodaan kierrätyspisteitä etenkin pien- ja omakotialueiden läheisyyteen.

4. Lisätään yhteisöllisiä ulkoilualueita

Edistetään eri ikäpolvien kohtaamista ja yhteisöllisyyden kehittymistä toteuttamalla puistoja, joissa yhdistyvät lasten leikkipuistot, aikuisten kuntoilupuistot sekä päiväkotien ja hoiva- ja palvelukotien ulkoilualueet.

5. Edistetään kaupunkiviljelyä

Yhteisille viheralueille sekä puistojen, koulujen ja päivä- ja hoitokotien ympäristöön rakennetaan viljelylaatikoita. Yhteisten viljelylaatikoiden avulla voi oppia itse tekemällä ravinnon alkuperästä ja arvostamaan omia kädentaitojaan. Puistoihin istutetaan myös enemmän hedelmäpuita sekä marjapensaita lisäämään puistojen moninaisuutta.

6. Edistetään vastuullista eläinsuojelupolitiikkaa

Toteutetaan vastuullista eläinpolitiikkaa ja kunnioitetaan eläinten oikeuksia kaikessa toiminnassamme. Perustetaan eläinsuojeluneuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa tehokas eläinsuojeluvalvonta sekä eläinoikeuksien edistäminen viranomaisten ja eläinsuojeluyhdistysten yhteistyössä.

Energiatehokkailla ratkaisuilla kestävää ja eettistä kuluttamista

1. Kaupungin hankinnoissa suositaan ekologisia vaihtoehtoja ja luovutaan sijoituksista fossiilienergiaan

Uudistetaan kaupungin hankintojen kilpailutuskriteereitä tukemaan luonnon ja ympäristön suojelua, kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Ympäristökriteerit, reilu kauppa ja sosiaalisesti vastuullinen tuotanto tulee ottaa hankintojen keskeisksi vaatimuksiksi. Osana tätä tavoitetta kaupunkikonserni luopuu fossiilienergian sijoituksistaan. Näin edistetään reilua ja ihmislähtöistä markkinataloutta, joka kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta.

2. Tampere on hiilineutraali ja kokonaan uusiutuvan energian varassa vuonna 2030

Tehdään suunnitelma turpeen ja maakaasun käytöstä luopumiselle ensi valtuustokauden aikana. Tavoitellaan täysin hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Rakennetaan hiilinieluja tukemaan hiilineutraalia tulevaisuutta. Siirrytään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, joka luo alueelle myös uusia työpaikkoja. Jätetään fossiiliset polttoaineet kokonaan historiaan kaikessa Tampereen sähkön- ja lämmöntuotannossa, ja priorisoidaan investoinneissa aidosti päästöttömiä uusiutuvan energian lähteitä kuten geotermistä energiaa.

3. Kiertotalous osaksi kaupungin strategiaa

Tuodaan kiertotalouden mallit osaksi kaupungin strategiaa ja luodaan kestävät toteutustavat sekä yhteistyösäännöt toimijoiden välille. Kiertotalouden yhteistyöhön kutsutaan kuntien, teollisuuden ja maatalouden lisäksi korkeakoulut, start-up -yritykset sekä kansainväliset yhteisöt. Tätä edistetään kehittämällä kriteeristö ja ohjeisto kiertotalouden sisällyttämiseksi julkisiin hankintoihin. Elinkaarikustannusten arvioiminen on yksi esimerkki ohjeisiin sisällytettävistä asioista.

4. Lisätään mahdollisuuksia valita uusiutuvia energianlähteitä

Lisätään aurinko- ja muun uusiutuvan energian käyttöä julkisissa- ja teollisuusrakennuksissa. Rakennusten uusiutuvan energian mahdollisuuksia parannetaan aurinkovoiman käyttöä lisäävillä kannustimilla. Maapolitiikalla, rakennus- ja kiinteistöverotuksella sekä keskitettyillä hankinnoilla taloyhtiöitä sekä teollisuutta ohjataan maalämpöpumppujen, aurinkokeräinten ja -paneelien hankkimiseen. Madalletaan kynnystä ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi, jota voidaan helpottaa esimerkiksi rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla.

Hyvinvointi tehdään lähellä ihmisiä

Ennaltaehkäisyllä torjutaan eriarvoistuminen

1. Palvelut tuodaan lähelle ihmisiä

Jatketaan toimivaksi osoittautunutta linjaa, jossa ohjaus- ja neuvontapalvelut tuodaan lähelle asukkaita muun arjen yhteyteen, laadukkaiden joukkoliikenneväylien varteen. Edistetään sähköisten palvelujen kehittämistä ja madalletaan kynnystä saada neuvoja sekä apua kaikissa elämäntilanteissa. Raskaat hoivapalvelut on järkevää keskittää riittävän osaamisen turvaamiseksi.

2. Tuetaan pienituloisten harrastuksia sekä liikkumista

Hyvinvointia lisääviä palveluja kehitetään ja tuotetaan järjestöjen, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Pienituloisten tai erityistä tukea tarvitsevien liikuntaharrastuksia tuetaan liikunta- ja palveluseteleillä sekä aktiivipassin säilyttämisellä.

3. Tarjotaan kaikille nuorille maksutonta ehkäisyä

Maksutonta ehkäisyä tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä parantaa nuorten hyvinvointia ja vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja ja seksitautien leviämistä.

4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut jonottamatta

Kehitetään laadukkaat mielenterveys- ja päihdepalvelut, jotka ovat saatavissa nopeasti kelloon katsomatta. Panostetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen. Tarjotaan entistä enemmän omaisten jaksamista tukevia palveluja.

5. Tarjotaan ikäihmisille monipuolisia palveluita kotiin

Mahdollisuus elää halutessaan kotona laitoshoidon tai palvelukodin sijaan on tärkeää. Ikäihmisille tarjottava apu on räätälöitävä kullekin sopivaksi: ruoka-, siivous- ja hygieniapalveluiden lisäksi on tarjottava apua esimerkiksi kauppakäynteihin sekä arkisten asioiden hoitamiseen. Panostetaan lisäksi kotihoidon henkilöstön riittävyyteen ja pysyvyyteen ja kehitetään kotilääkärijärjestelmää. Tämä säästää myös terveyskeskuksen resursseja. Tuetaan omaishoitajia tarjoamalla heille apua ja mahdollisuuksia lepoon.

6. Harkinnanvaraista toimeentulotukea kohdennetaan lapsiperheisiin

Ennaltaehkäisevien toimeentulotukien myöntämisperusteet nostetaan suositusten mukaisiksi. Harkinnanvarainen toimeentulotuki kohdennetaan ensisijaisesti lapsiperheisiin, jotta jokainen perhe pystyy elämään mahdollisimman tasapainoista arkea. Tällä vähennetään hyvinvointieroja eri perheiden välillä.

Jokaisella on oikeus apuun – matalan kynnyksen palvelut keskiöön

1. Palvelut yhdelle luukulle

Keskitetään sosiaalipalveluita yhdelle luukulle asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Vähennetään tarpeetonta lomakebyrokratiaa ja tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen kiireettömään asiointiin ja sosiaalityön palveluihin.

2. Varmistetaan matalan kynnyksen palvelupisteet asunnottomille

Järjestetään erilaisia asumisratkaisuja lyhyen ja pidemmän ajan tarpeisiin sitä tarvitseville. Kehitetään asuntopalveluita myös kaikkein vaikeimmassa päihdekierteessä oleville asunnottomille. Varmistetaan kaikille mahdollisuus levätä, peseytyä ja syödä. Ketään ei jätetä taivasalle.

3. Apua ja tukea lähisuhdeväkivallan uhreille

Rakennetaan kaupungin ja kolmannen sektorin väkivallan ehkäisyn palveluista ja uhrien tukipalveluista kokonaisuus, joka on toimintamallillaan ja vaikuttavuudeltaan kansallinen ja kansainvälinen edelläkävijä. Vähennetään päällekkäisen tuen määrää ja autetaan väkivallan uhreja, tekijöitä ja lapsia oikea-aikaisemmin sekä oikein mitoitettuna.

5. Lapsiperheitä tuetaan tukihenkilöpalveluin

Vaikeissa tilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan tarjoamalla heille apua arjen tilanteisiin. Kotiapua, pääsyä perhetukiryhmiin ja esimerkiski perheterapiaan helpotetaan. Kehitetään tukihenkilömallia auttamaan perheiden arjen haasteissa.

6. Kokemusasiantuntijat osaksi monipuolisia tukipalveluita

Hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta kaupungin palvelujen parantamisessa ja yksilöllisen tuen tarjoamisessa asukkaiden tarpeiden mukaan. Samalla annetaan kokemusasiantuntijoille mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksiaan osana sosiaalityön tukiverkostoa.

Tarjotaan monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita kaikille

1. Tuetaan elävää ja aktiivista kulttuuritoimintaa

Tuetaan jatkossakin maksuttomia kulttuuritapahtumia erityisryhmien tarpeet huomioiden. Mahdollistetaan monipuolinen kulttuuritoimijoiden keskittymä muun muassa Onkiniemeen ja Hiedanrantaan. Tampere on laajan julkisen kulttuuritarjontansa ohella monien vaihtoehtokulttuurien ja kulttuuritoimijoiden keskittymä. Annetaan uusille kulttuurin muodoille tilaa kasvaa.

2. Kirjastot kaikkien kaupunkilaisten tavoitettavissa

Säilytetään lähikirjastot ja kehitetään niitä asuinalueiden kohtaamispaikoiksi. Laajennetaan aukioloaikoja itsepalvelua lisäämällä ja kehitetään kirjastojen digitaalista aineistotarjontaa.

3. Taide osaksi julkista rakentamista

Kaupunki edistää julkista taidetta rakennusinvestoinneissaan ja ympäristön suunnittelussa. Tavoitteena on, että yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään julkiseen taiteeseen. Tuemme ympäristötaidetta ja kulttuurin jalkauttamista jokaisen ihmisen lähiympäristöön. Harmaasta massasta erottuvat julkisivut ja rakennukset lisäävät hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä vähentävät töhrimistä ja ilkivaltaa.

4. Liikuntapaikkoja matalan kynnyksen sekä kilpaurheilijoiden tarpeisiin

Liikunta ehkäisee terveysongelmia. Huomioidaan liikuntapaikkarakentamisessa niin kuntoliikkujien kuin kilpaurheilun harrastajien tarpeet. Panostetaan liikkumista edistäviin lähiliikuntapaikkoihin osana keskustan ja kaupunginosien ilmettä, puistoja ja luontopolkuja. Rakennetaan lisää tekonurmi- ja tekojääkenttiä eri puolille kaupunkia. Kehitetään Teiskoa luonto- ja elämysmatkailualueena.

5. Maauimala, Tammelan stadion sekä Kalevan liikuntapuisto

Jatketaan määrätietoista liikuntarakentamista Tampereella kaikkien kuntalaisten eduksi. Varmistetaan Kalevan maauimalan ja Tammelan stadionin rakentaminen. Muutetaan Hakametsän jäähallista sisälajien liikuntakeskus ja toteutetaan Kalevan liikuntapuisto Sorsapuiston kentälle. Rakennetaan uusia maksuttomia frisbee-golf -kenttiä ja skeittiparkkeja kaupunkiin. Huomioidaan liikuntapalveluiden saatavuus kasvavalla Lielahden alueella.

Tampereesta uudenlaisen työn ja kestävän talouden edelläkävijä

Turvataan kaupungin tasapainoinen talous

1. Tampere panostaa kestävään kasvuun

Painotetaan kaupungin kasvussa kestävää yhdyskuntarakennetta, ja lisätään kannustimia taloudelliseen täydennysrakentamiseen. Panostamalla laadukkaisiiin kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin lisätään työllisyyttä tukevaa matkailua. Kaupungilla on myös oltava rohkeutta investoida jatkossa – tämä lisää kaupungin houkuttelevuutta yrityksille.

2. Pidetään huolta laajasta veropohjasta

Palveluiden turvaamiseksi tarvitaan verotuloja. Pitämällä huolta laajasta veropohjasta, niin kunnallis-, kiinteistö- kuin yhteisöveroista, mahdollistetaan palveluiden taso kasvavassa kaupungissa.

3. Laitetaan investoinnit samalle viivalle

Lainanottoa tarvitaan hyödyllisiin investointeihin, mutta eri hankkeita on uskallettava katsoa myös kriittisesti. Niin liikenne-, asumis- kuin palveluinvestointienkin hyödyt ja kustannukset on aina tutkittava yhtenäisin perustein ennen hankkeiden käynnistämistä.

4. Rakenteita on uskallettava uudistaa

Digitalisaatio ja uudet tavat tehdä töitä haastavat myös kaupungin tapoja toimia. Investoidaan vähemmän seiniin ja enemmän joustaviin ja muunneltaviin palveluihin. Käytetään tyhjäksi jääviä tiloja tehokkaasti hyödyksi uusien investointien välttämiseksi. Tampereella on uskallettava tehdä rakenteellisia uudistuksia niin palveluihin kuin toimintatapoihin. Näiden yhteydessä on myös mahdollista löytää säästöjä.

Tuetaan monipuolista työllistymistä ja luodaan aktiivisesti uusia alustoja elinkeinoelämän tarpeisiin

1. Erilaiseen työttömyyteen erilaiset keinot

Työttömät eivät ole yksi massa vaan jokaisen tilanne on yksilöllinen. Uudistetaan kaupungin työllisyyspalvelut yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa vastaamaan kuntalaisten eri tarpeisiin. Tehdään asiointi helpoksi digitaalisten palveluiden avulla, mutta turvataan myös kasvokkainen tuki ja ohjaus kaikille sitä tarvitseville. Järjestetään tiloja startup-yrityksille ja jatketaan innovaatiosetelin käyttöä.

2. Korkeakoulut otetaan aktiivisesti mukaan kaupungin projekteihin

Korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyöhön muun muassa tutkimustiedon, kurssiprojektien ja opinnäytetöiden osalta. Kaupungin tulee hyödyntää laajasti tätä osaamista omissa projekteissaan ja kehittämisessään ja tiiviistää yhteistyötä jo projektien suunnitteluvaiheessa.

3. Tampere tarjoutuu laajennettuun perustulokokeiluun

Haetaan laajennettuun perustulokokeiluun, jos sellainen järjestetään. Tampere soveltuu erinomaisesti väestöprofiilinsa ja kokonsa puolesta kokeilualueeksi.

4. Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka

Tuetaan yrittäjyyttä yhteistyöllä yritysten kanssa ja varmistamalla nopea päätöksenteko yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi panostetaan kaupungin hankintaosaamisen lisäämiseen, sopivien tonttien tarjontaan ja toimiviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin.

5. Tampere SmartCity edelläkävijäksi

Hyödynnetään digitalisaatiota helpottamaan ihmisten arkea. Sosiaali-, terveys, työllisyys sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden saatavuus paranee ajasta ja paikasta riippumatta. Kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristö houkuttelee yrityksiä ja osaajia luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Tampereelle.

Tampere on reilu työnantaja

1. Tuetaan erilaisten työttömien työllistymistä

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja ja sen tulee kantaa vastuunsa nuorten ensimmäisestä työ- ja harjoittelupaikkojen tarjonnasta. Tuetaan vammaisten työllistymistä esimerkiksi palkkaamalla heitä kaupungille ja tukemalla yrityksiä vammaisten palkkaamisessa.

2. Siirrytään anonyymiin työnhakuun

Siirrytään anonyymiin työnhakuun, joka mahdollistaa kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden hakea kaupungin työpaikkoja. Kaupungin tulee olla reilu ja tasa-arvoinen työnantaja.

3. Liikunnalla lisää hyvinvointia

Tarjotaan kaupungin henkilöstölle viikkoliikuntaetuus, jolloin sovittava osuus työajasta voidaan käyttää liikuntaan. Hyvinvoinnilla ja terveillä elämäntavoilla voidaan tehostaa työntekoa sekä parantaa työssä jaksamista.

4. Sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävät hankintakriteerit

Kilpailutuksissa kaupunki ottaa käyttöön myös kokonaistaloudellisia, sosiaalisia ja eettisiä hankintakriteereitä, jotka mahdollistavat myös pienten yritysten osallistumisen kilpailutukseen. Näin voidaan tukea esimerkiksi paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä sosiaalisten yritysten elinvoimaisuutta ja työllisyyttä alueella.