Ympäristöarvojen ja luonnonsuojelun oltava uuden maakuntakaavan keskiössä

joulu 14, 2011

Emilia OlkanenMaakuntavaltuusto kokoontui maanantaina päättämään uuden maakuntakaavan laatimisesta, jolla korvataan nykyiset maakunta- ja vaihemaakuntakaavat. Kaavan taustaksi laadittava tuulivoimaselvitys on jo käynnistetty ja Tampereen läntisen oikoradan sijainnin tarkempi tutkiminen on yksi uuden maakuntakaavan keskeisiä tehtäviä.

Kirsi Jokila korosti vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenvuorossa ympäristö- ja luontoarvojen huomioonottoa ja kaikkien tasapuolista kuulemista. Myös lähienergia ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen nostettiin tärkeiksi asioiksi. Laajan kaupunkipuiston perustaminen eri kuntien harjualueiden ympärille nostettiin myös esille. Koko ryhmäpuheenvuoro (tähän linkki koko puheenvuoroon, joka tässä alla).

Vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti edellisessä kokouksessa aloitteen Pärrinkosken suojelualueen laajentamisesta Pirkkalan ja Lempäälän puolelle. Aloite otetaan huomioon uuden maakuntakaavan laatimisessa. Pykälän yhteydessä toimme esille, että uudessa maakuntakaavassa on otettava huomioon Pirkanmaan väestökehitys ja siitä seuraava virkistystarpeiden kasvu. Nostimme myös esille alueen suojelemisesta tehtyjä selvityksiä ja Tampereen luonnonsuojeluyhdistyksen huomioita.

Lisätietoa maakunnallisista asioista ryhmän sihteeriltä ja osoitteesta www.pirkanmaa.fi.

Emilia Olkanen, maakuntavaltuutettu ja ryhmän sihteeri
etunimi.sukunimi@vihreat.fi

————

Vihreä maakuntavaltuustoryhmä
RYHMÄPUHEENVUORO 5.12.2011
Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laatimispäätös

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät maakuntavaltuutetut ja muut läsnäolijat!

Pirkanmaan maakunta on kasvava maakunta ja on tärkeää käynnistää 2. maakuntakaavan valmistelu kattamaan kaikki alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen osa-alueet. Valmistelussa on tärkeää ottaa huomioon ja painottaa ympäristö- ja luontoarvoja sekä erityisesti kuntien ja kuntalaisten tarpeita nivoen yhteen elinkeinoelämän tarpeet. Kaikkien on tultava tasapuolisesti kohdelluiksi ja kuulluiksi, niin kaavan hyötyjen kuin haittojenkin osalta.

Kuten pykälän selostusosassa sanotaan, Tampereen läntisen oikoradan sijainnin tarkempi tutkiminen on yksi uuden maakuntakaavan keskeisiä tehtäviä. Liikenteen ja logistiikan (mm. oikorata) vaihemaakuntakaavan valmistelevaprosessi on erittäin tärkeä varsinaisen maakuntakaavan valmistelussa.

Tampereen läntisen oikoradan sijainin, kaikkia tyydyttävä löytyminen, on haastava tehtävä. Rata on tarpeellinen, mutta jo rakentuneen asutuksen ja radan integrointi ei ole mutkatonta. Kunnat myös tarvitsevat päätöksiä sijoituksesta oman päätöksenteon tueksi, kuntien on voitava kehittää alueitaan eteenpäin. Esimerkiksi Lempäälän osalta järkevää olisi sijoittaa oikorata ja läntinen kehätie kulkemaan samassa uomassa kohti Pirkkalaa ja Nokiaa. Luontoarvoiltaan ja virkistyskäytöltään merkityksellistä metsää voitaisiin säästää pirstomatta sitä pieniin saarekkeisiin eri runkolinjojen välissä.

Pirkkalassa haasteita radan linjaukselle aiheuttavat Taaporinvuoren ja Myllyvuoren alueiden suojelu- ja virkistyskäytön tarpeiden yhteensovittaminen. Nokialla Kuloveden seutu on muinaismuistoaluetta ja kohtuullisen tiiviisti rakennettu, radan läntinen linjaus Pyhäjärven yli edellyttäisi Suomen pisimmän rautatiesillan rakentamista. Tämä on varmasti haaste alueen luontoarvoille. Ylöjärvellä ratalinjauksen haasteiksi nousevat luonto- ja virkistysarvot harjumaisemassa sekä asutuksen sijoittuminen rataan nähden.

Tieyhteyden parantaminen valtatiellä 190 Turun suuntaan, satamaan ja tien lähialueiden kehittäminen lisäisivät Pirkanmaan eteläisten alueiden elinvoimaa. Lempäälästä etelään ei ole edes pyörätietä takaamaan alueen asukkaiden turvallista liikkumista vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä.

Arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja kehittämisestä on huolehdittava ja tarkasteltava maakuntakaavan luonto- ja virkistysalueita muodostamalla esim. laaja kaupunkipuisto useamman kunnan alueelle. Kaupunkipuisto voisi sisältää Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven harjujaksot lähialueineen yhdistyen Lempäälän ja Pirkkalan välisiin metsiin. Alueeseen voisi joustavasti kuulua mukaan myös esim. Mäntänvuoren luonnonsuojelualue.

Lähienergia on tärkeä haaste Pirkanmaan kehitykselle ja sillä voidaan lisätä merkittävästi uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Hajautetun energiantuotannon lisääminen on tärkeää ja onkin hyvä, että maakuntakaavan valmistelun yhteydessä tehdään tuulivoimaselvitys.
Vihreä maakuntavaltuustoryhmä puoltaa Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laatimisprosessin käynnistämistä.