Valtuustoryhmän ryhmäpuhe Tampereen kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä

touko 16, 2016

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kuntalaiset,

Valtakunnallisella tasolla kuntien tehtävien ja taloudellisen tilanteen kannalta tehtiin vuonna 2015 historiallisen merkittäviä linjauksia. Lisäksi kaupungin tasolla päätettiin, että johtamisjärjestelmä uudistetaan ja suuria kaupunkikehityksen investointeja kuten Areenaa, Tampere3 -hanketta ja ratikkaa vietiin määrätietoisesti eteenpäin. Rakenteellisia muutoksia mm. ikäihmisten ja lasten- ja nuorten palveluissa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Samanaikaisesti Tampereen kaupunki koki varsin konkreettisesti osuutensa Euroopan vaikeasta pakolaiskriisistä. Turvapaikanhakijoiden suuri määrä edellytti kaupungilta poikkeuksellisen mittavia ja laajoja toimia. Vaikeassa taloustilanteessa tämä herätti ymmärrettävästi myös kritiikkiä ja kysymyksiä. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ollut. Samalla tuli testattua kaupungin kyky toimia johdetusti ns. sellaisessa häiriötilanteessa, jossa oli aiempaa enemmän globaaleja ja poliittisia vivahteita. Tällaisiin tilanteisiin on syytä varautua myös jatkossa turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi.

Avoimien työpaikkojen määrä on lähtenyt hiljattain nousuun, mutta samanaikaisesti nuorten ja yli 50-vuotiaiden työttömyys on pitkittynyt. Meillä onkin tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistyäkseen erityistä tukea pelkän työnhaun lisäksi.  Kaupungin keskeinen edunvalvonnan viesti on ollut saada lisää mahdollisuuksia vaikuttaa työttömien tilanteeseen jo varhain eikä vasta siinä vaiheessa, kun työttömyys on pitkittynyt inhimillisesti ja taloudellisesti kestämättömäksi. Nyt kehitys on ollut täysin päinvastaista. Vuonna 2015 työmarkkinatuen kuntaosuus laajentui ja tämä merkitsi Tampereella  yli 30 miljoonan menoerää. Tilanne on kuntien näkökulmasta kestämätön.

Investointitarpeet ovat kovat. Toiminnan ja investointien välinen rahoitus onkin tilinpäätöksessä jälleen alijäämäinen. Emme silti olisi painamassa paniikkinappulaa. Kasvava kaupunki tarvitsee laaja-alaista kaupunkikehitystä. Investoinnit vaikuttavat tehokkaasti myös vaikeaan työttömyystilanteeseen. Tästä esimerkkinä rantaväylän tunnelin rakentaminen. Töihin perehdytetyn henkilöstön määrä on ollut noin 1850 henkilöä. Henkilövahvuudesta n. 91% on ollut suomalaisia ja pirkanmaalaisia 87%.

Tampereen kaupungin tilipäätös myös osoittaa, että investoinnit voivat samanaikaisesti sekä edistää myös ilmasto- ja energiasitoumuksia, lisätä taloudellista tehokkuutta sekä uusia innovaatioita. Kaupunki edisti mm. sähköisen liikenteen ratkaisuja, puurakentamista sekä ulkovalaistuksen saneerausta nykyaikaisemmaksi ja siten taloudellisemmaksi, älykkäämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Tampereen sähkölaitos –konsernissa uusiutuvien energialähteiden osuus oli 33 % ylittäen kirkkaasti kaupungin tavoitetason. Tällä pitkäjänteisellä työllä voimme tulevaisuudessa luopua fossiilisen maakaasun ja turpeen polttamisesta ja siirtyä käyttämään kestäviä ja kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä.

Toisen asteen koulutuspaikan tarjoaminen kaikille perusasteen päättäville nuorille on ollut tärkeä arvovalinta. Arviointikertomuksessa on tarkasteltu aiheellisesti nyt negatiivisia keskeytyksiä eli tilanteita, joissa opiskelija jää opintojen keskeyttämisen jälkeen työttömäksi tai hänen tilanteestaan ei ole tietoa, on reilu 7 prosenttia. Selvitysten mukaan tukea on kuitenkin tarjolla ja siihen ollaan tyytyväisiä.  Palvelut ovat arviointikertomuksen mukaan silti melko hajanaisia. Tätä kokonaisuutta on syytä tiivistää.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa myös korostaa, että erilaiset tukipalvelut ja opintopaikan tarjoaminen eivät riitä, jos ongelmat ovat kasautuneet jo koko nuoren elämän ajan. Siksi, kaupungin talouskurimuksesta huolimatta, edelleen tehokkain tapa ennalta ehkäistä tulevia kustannuksia, on panostaa mahdollisimman laaja-alaisesti perheiden hyvinvointiin ja lasten elämän eriarvoistumisen ennalta ehkäisyyn jo varhaisemmassa vaiheessa. Tukimuodot aikuisuuden kynnyksellä eivät usein enää riitä. Siksi muun muassa subjektiiviseen päivähoitojärjestelmän valtakunnallinen alasajo ja opetukseen kohdistuvat leikkaukset ovat tuntuneet perustavanlaatuisten palveluiden lyhytnäköiseltä murentamiselta.

Nämä teemat korostuvat, kun erityisesti pitkittynyt työttömyys kasvattaa hyvinvointieroja. Pelkästään 16-18 –vuotiaiden opiskelijoiden määrän ennustetaan kasvavan kaupunkiseudulla 3000 opiskelijalla vuoteen 2025 mennessä. He ovat nyt päivähoito- ja peruskoulujärjestelmän piirissä.

Kaupungin henkilöstömäärän kehitys ja hyvinvointi on ollut valtuustossa jatkuvan tarkkailun alla. Työkyvyttömyysperusteiset kustannukset olivat edelleen laskussa, mutta sairauspoissaolojen määrä on edelleen suuri, henkilötyövuotta kohden 15,4 kalenteripäivää. Kustannukset ovat vuositasolla kymmeniä miljoonia. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta henkilöstön työkykyyn investoidaan edelleen muun muassa liikuntaetuusjärjestelmää ja työnohjausta ja johtamista kehittämällä. Ihmisiä ei aina niinkään aja voimaan huonosti suuri määrä töitä, vaan ristiriidat työyhteisöissä, epäselvät tavoitteet ja kokemus siitä, että omaan työhön ei voi vaikuttaa.

Näillä saatesanoilla vihreä valtuustoryhmä kiittää osuvasta arviointikertomuksesta ja kattavasta tilinpäätöksestä 2015 sekä hyvästä yhteistyöstä välillä varsin hankalien asioiden äärellä.

Anna-Kaisa Heinämäki
Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja