Valtuustoryhmän puhe vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta

touko 25, 2015

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kuntalaiset

Käsissämme oleva Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 ja arviointikertomus ovat merkittäviä kokoavia kokonaisuuksia kaupunkimme tilasta.

Vuosi oli monella tapaa ennätyksellinen. Vuonna 2014 kaupungin väestönkasvu oli 2558 asukasta. Tämä on kaupungin lähihistorian toiseksi suurin väestökasvu heti vuoden 2013 jälkeen. Leimallista oli, että Tampereelle muutti saman verran asukkaita kuin ennenkin, mutta lähtömuutto oli useita satoja asukkaita pienempi kuin 2010-luvun ensimmäisinä vuosina. Tämä kertoo kaupungista, jossa halutaan olla ja elää, mutta myös laajemmasta ilmiöstä; muutto tiiviisiin kaupunkikeskuksiin on voimistunut huomattavasti, joka on syytä huomioida riittävästi tulevassa kaupunkisuunnittelussa ja palveluiden järjestämisessä. Myös syntyvyys on pysynyt korkeana. Vuodelle oli leimallista myös rohkeat rakenteelliset muutokset. Ikäihmisten siirtyminen laitoshoidosta erilaisiin kotihoidon muotoihin on yksi keskeisimmistä kaupungin toiminnan ja palveluiden rakennemuutoksista.

Työttömyys syö verotuloja, lisää palveluiden tarvetta ja on inhimillisesti raskasta. Vuoden 2014 lopussa työttömyys nousin ennätykselliseen 18%:iin. Kasvava työttömyys edellyttää työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnan tehostamista edelleen. Nuorisotyöttömyys on yksi keskeisistä seurattavista työttömyyden osa-alueista. Koulutustakuun toteutuminen hoidettiin vuoden 2014 aikana jälleen erinomaisesti. Vihreä valtuustoryhmä haluaa kuitenkin korostaa myös ikääntyneiden työttömien hankalaa asemaa. Juuri heidän on kaikkein vaikeinta päästä takaisin työmarkkinoille. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa noin 6000 henkilöä, mikä oli noin kolmasosa kaikista työnhakijoista. Juuri tilikauden 2014 aikana näiden ikääntyneiden työttömien määrä nousi 500:lla henkilöllä.

Tilikausi päättyi 4,9 miljoonaa alijäämäiseen tulokseen. Toteutuneesta alijäämästä, väestökasvusta, korkeasta työttömyydestä ja vähentyneistä tuotoista huolimatta tilinpäätös toteutui parempana kuin vuoden aikana ennustettiin. Vihreässä valtuustoryhmässä nousi kuitenkin kysymys talouden raportoinnin ja tiedolla johtamisen tasosta. Mitä, jos tilanne olisi päinvastainen kuin nyt, ja tulos olisikin yllättävän huono, ja se huomattaisiin vasta seuraavan vuoden maaliskuussa tilinpäätösennusteen yhteydessä? Huomattavaa on myös se, että budjettiin tehtiin muutoksia useilla miljoonilla kesken tilikauden. Useilla muutoksilla oli perustellut syyt, mutta on selvää, että tämä tekee talouden pidosta ennakoimatonta niin valmistelijoiden kuin päättäjien näkökulmasta.

Kaupungin toiminnan ja investointien välinen rahoitus on alijäämäinen. Vuonna 2014 vain noin 39 prosenttia investoinneista katettiin tulorahoituksella. Kasvava kaupunki vaatii kuitenkin investointeja. Fiksut investoinnit säästävät käyttötaloutemme kuluja pitkällä aikavälillä. Kaupungillamme on kerätty varoja kasvuun panostamiseen ja kun kasvu on nyt voimakasta, voidaan sitä tukea. Velkasuhde on edelleen kaupungissamme suurten kaupunkien alinta luokkaa.

Tampereen kaupungin tilipäätös myös osoittaa, että investoinnit voivat samanaikaisesti edistää sekä ympäristön hyvinvointia että lisätä kaupungin vetovoimaa. Kaupunki on investoinut muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseen, joka osaltaan edesauttaa kaupungin tehokkaampaa maankäyttöä. Myös tämän vaalikauden kärkihanketta, ratikkaa on viety suunnitellusti ja määrätietoisesti eteenpäin.

Kiitämme laadukkaasta arviointikertomuksesta. Arviointikertomus on sisältänyt vuodesta toiseen moitteita lastensuojelun tilasta. Nyt tilanne näyttää kohentuneen. Tampere on saanut pidettyä painopisteen perhehoidon puolella, joka on huomattavasti edullisempaa kuin laitoshoito. Huomattakoon, että vuonna 2013 lastensuojelutarpeen selvityksistä 20 prosenttia ei ollut tehty kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta kun vastaavasti helmikuusta 2014 alkaen suojelutarpeen selvitykset on tehty lain vaatimassa määräajassa. Toisaalta lain vaatimia asiakassuunnitelmia ei saada tehtyä tarpeeksi nopeasti. Julkisuudessa on ollut myös esillä kaksi erilaista ääntä. Työntekijät antavat kaupungin lastensuojelusta varsin erilaisen kuvan kuin johto.

Joukkoliikenteen kehittäminen on yksi Tampereen keskeinen strateginen tavoite. TKL:n kilpailukyky on hyvä ja joukkoliikenteen hinta kuntalaiselle melko edullinen. Vihreä valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä, että TKL:n asiakastyytyväisyyskyselyt ovat jatkossa käytettävissä toiminnan kehittämiseksi. Nyt niitä ei ollut valitettavasti käytettävissä.

Tampereen Vihreä valtuustoryhmä osallistuu näillä saatesanoilla nyt käsillä olevan tilinpäätös 2014 asiakirjan käsittelyyn ja kiittää samalla selkeästä ja tarkkanäköisestä arviontikertomuksesta.