Valtuustoryhmä: Uskallusta, yhdenvertaisuutta ja kestäviä palveluita

kesä 17, 2013

Tampereen Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kaupunkistrategian lähetekeskustelussa valtuuston kokouksessa 17.6.2013. Puheenvuoron piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.


Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kaupunkilaiset,

Tampereen kaupunkistrategia (2025) on valmisteilla tilanteessa, jossa kaupungin talous on vakavasti epätasapainossa. Kaupunkistrategia antaa mahdollisuuden asettaa kaupungin kehittämiselle selkeitä päämääriä, joihin sitoudutaan seuraavien vuosien aikana. Taloudellisesti kestämättömässä tilanteessa on tehtävä aidosti valintoja. Vihreä valtuustoryhmä haluaa nostaa strategialuonnoksesta esille seuraavia huomioita ja kehittämisehdotuksia.

Suomalainen ja tamperelainen peruskoulujärjestelmä on laadukas. Uhkakuvat koulujen merkittävästä eriarvoistumisesta voivat olla toisinaan liioiteltuja, mutta uhka on silti aito ja ajankohtainen. Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen on konkreettisimmillaan koulujen eriarvoistumiskehityksen torjumista. Tämän tulee olla myös kaupungin strateginen päämäärä. Laadukas koululaisten iltapäiväkerhotoiminta on turvattava tasapuolisesti koko kaupungissa. Koulujen oppiainekohtaiset painotukset ja kouluille suunnatut muut kohdennetut resurssit eivät saa asettaa peruskoulujamme eriarvoiseen asemaan. Tarpeen vaatiessa resursseja tulee kohdentaa niihin kouluihin, jossa lasten ja nuorten pahoinvointia esiintyy enemmän. Harrastusmahdollisuuksia on oltava tarjolla myös lähiöissä. Tesoman kehittäminen liikuntapalveluiden keskittymänä on hyvä esimerkki viime vuosien oikean suuntaisesta alueellisesta kehittämistyöstä.

Työttömyys on yksi syrjäytymisprosessin keskeinen tekijä. Tampereella työttömyystilanne on vakava ja se on huomioitu myös osana kaupunkistrategiaa. Ilman työtä on joka viides alle 25-vuotias nuori. Pitkäaikaistyöttömien määrä on voimakkaassa kasvussa. On laajennettava sosiaalista yritystoimintaa ja vahvistettava entisestään oppilaitosten työelämäyhteyksiä. Kaupungin yrityksille tarjoama palveluseteli työllistämisen edistämiseksi on saatava täysimittaisesti käyttöön. Työllisyyden hoitopalveluita on vietävä kohti yhden luukun periaatetta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Erityisesti lapsiperheille kasautuva pitkäaikaistyöttömyys ylläpitää yli sukupolvien periytyvää syrjäytymistä. Kaikki indikaattorit osoittavat lapsiköyhyyden lisääntyneen. Vihreä valtuustoryhmä esittää ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviin tavoitteisiin mittareita, jotka nostavat esille taloudellisessa ahdingossa elävien perheiden tilanteen. Ne ansaitsevat paikkansa osana kaupunkistrategiaa.

Ilman tasapainoista taloutta ei ole tasapainoista kehitystä kohti strategisia päämääriämme. Juuri nyt on uskallettava investoida. Juuri nyt on uskallettava luoda työpaikkoja ja mahdollistaa aiempaa monipuolisempi elinkeinorakenteen kehittyminen. Tampereen kaupunki on yritysinnovaatioiden tukijana ja toimitila- ja tonttitarjonnan tarjoajana keskeisin toimija. Tampereen mahdollisuudet voivat olla tulevaisuudessa muun muassa cleantech -alassa. Poliittisessa päätöksenteossa on uskallettava investoida näihin uusin innovaatioihin.

Kansainvälisyys on tunnistettu strategialuonnoksessa osaksi elinvoimaa ja kilpailukykyä. Kansainvälisyys on myös monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemista. Mitä paremmin erilaisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tamperelaisessa arjessa suvaitaan ja suvaitsevaisuuteen panostetaan myös strategisena painopisteenä, sitä vähemmän syntyy vastakkainasettelua, syrjintää ja konflikteja eri väestöryhmien välillä. Monikulttuurisuuden, yhdenvertaisuuden ja avoimuuden tukeminen on investointi tulevaisuuteen; turvalliseen ja demokraattiseen Tampereeseen, jossa ei esiinny syvää irrallisuutta yhteiskunnasta tai Tukholman tapahtumien kaltaisia levottomuuksia.

Toimiva organisaatio välittyy kaupunkilaisille sujuvina palveluina ja taloudellisesti kestävänä toimintana. Tampereen kaupungin henkilöstöllä on oltava mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä. On tarkasteltava, vastaavatko käytännön toimenkuvat henkilöille tarkoitettuja tehtäviä. On arvioitava kriittisesti, meneekö lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työaikaa kohtuuttomasti sellaiseen hallinnolliseen työhön, joka olisi korvattavissa organisaatiomuutoksin tai tietoteknisin järjestelyin. Sähköisten palveluiden kehittäminen onkin strategialuonnoksen keskeinen painopiste. Terveyspalveluiden sähköinen ajanvarauspalvelu on konkreettinen esimerkki kehittämistyöstä, joka edistää toteutuessaan kaupunkilaisten palveluiden saatavuutta. Palvelusetelit ovat mahdollisuus tuottaa palveluita. Samalla on kuitenkin arvioitava palvelusetelijärjestelmän vaikutukset palveluiden saatavuuden, kokonaiskustannusten ja eriarvoistumisen ehkäisemisen näkökulmasta.

Kaupunkistrategialuonnoksessa on asetettu tavoitteeksi, että Tampere on ilmastopolitiikan edelläkävijä. Tavoitteessa on oikeanlaista kunnianhimoa, mutta sen tulee näkyä konkreettisina tavoitteina ja tavoitteiden mitattavuutena. Tampereen hiilidioksidipäästöt ovat viimeisen kolmen vuoden aikana laskeneet 18 prosenttia. Näin ollen nykyinen 20 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä ollaan saavuttamassa varsin helposti.  Vihreä valtuustoryhmä tulee esittämään, että Tampereen kaupunkistrategiaan kirjataan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeksi nykyistä tavoiteasettelua kunnianhimoisemmat tavoitteet. Tampereen tavoittelema edelläkävijyys ilmaistopolitiikassa ei muutoin toteudu. Helsinki tiukensi jo päästövähennystavoittettaan mainittuun 30 prosenttiin.

Kaupunkiraitiotie on strategialuonnoksessa nimetty joukkoliikenteen kärkihankkeeksi. Sen määrätietoinen ja joutuisa eteenpäin vieminen on ensisijainen tavoite Vihreälle valtuustoryhmälle. Kaupunkiraitiotie on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen investointi Tampereen kaupunkikehitykseen. Kaupunkiraitiotie mahdollistaa eri väestöryhmille sujuvan ja ympäristöystävällisen liikkumistavan. Se lisää myös kaupungin ja sen keskustan vetovoimaa. Laadukas ja toimiva julkinen liikenne haastaa myös yksityisautoilun nykyisen kulkutapaosuuden. On tavoiteltava yksityisautoilun vähentämistä väestönkasvusta huolimatta.

Vetovoimainen, sujuva ja lähestyttävä kaupunki on myös esteetön. Tämä korostuu entisestään, kun ikääntyneen väestön määrä lisääntyy. Esteettömyydestä ei ole mainintaa nyt käsillä olevassa strategialuonnoksessa, mutta sen tunnistaminen on tärkeä osa kestävää kaupunkisuunnittelua.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää tähänastista strategian laatimisprosessia. Mahdollisuus työstää ryhmissä kesän aikana strategian painotuksia, tavoitteita ja mittaristoa on kuitenkin vielä äärimmäisen tärkeä vaihe. Onhan kyse asiakirjasta, joka suuntaa työtämme vuosia eteenpäin. Niin kuin puheen alussa totesimme, nyt on kyse valinnoista.