Valtuustoryhmä: Uimahallipalvelut yhdenvertaisemmiksi

huhti 15, 2013

Tampereen valtuusto istui ainoastaan tunnin ja viisi minuuttia kautensa toistaiseksi lyhimmässä kokouksessaan tänään. Kokouksessa kuultiin aplodit itsenäisyyspäivän vastaanoton kaupunkiin saamisen varmistuttua. Eniten keskustelua herätti vastaus Matti Höyssän (Kok.) aloitteeseen, jossa esitettiin kansallisen kaupunkipuiston perustamisen selvittämistä. Valtuusto ja vihreä ryhmä suhtautui suopeasti Höyssän aloitteeseen.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa aloitteen kaupungin uimahallipalvelujen tasavertaisemmasta järjestämisestä. Aloiteteksti on kokonaisuudessaan alla.

 

Aloite Tampereen kaupungin uimahallipalvelujen yhdenvertaisemmasta järjestämisestä

Tapa jaotella uimahallitilat kahden sukupuolen mukaan ja odotus pesutilojen käyttämisestä alasti voi aiheuttaa intimiteettiongelmia eri asiakasryhmille, jotka eivät joko halua altistua muiden katseille tai joiden katseille muut eivät halua altistua. Tämä saattaa estääkäyttämästä uimahallia kokonaan. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi erisukupuolisen avustajan kanssa liikkuvat vammaiset, erisukupuolisten lasten kanssa liikkuvat vanhemmat, ruumiillisesti poikkeavat syöpä-, avanne- ym. Potilaat sekä trans- ja intersukupuoliset palvelujen käyttäjät.

Tampereen kaupungin uimahallien nykykäytännön mukaan esimerkiksi transsukupuolisen asiakkaan tulee käyttää joko henkilöllisyystodistukseensa merkityn sukupuolen mukaisia tiloja tai tilaussaunaa. Transsukupuolinen asiakas ei itse välttämättä tarvitse tilaussaunaa. Hän ei myöskään voi käyttää henkilöllisyystodistukseensa merkityn sukupuolen mukaisia tiloja, jos ne ovat ristiriidassa hänen oman sukupuolensa kanssa. Tampereella uimahallin tilaussauna löytyy Kalevan uintikeskuksesta.

Transsukupuolisuuden nykyiset tutkimus- ja hoitokäytännöt Suomessa edellyttävät, että henkilö elää jopa vuosia vanhentuneen henkilöllisyyden ja vanhentuneiden henkilöllisyystodistusten kanssa. Ennen virallisen sukupuolen vaihtamismahdollisuutta henkilön on käytävä läpi noin vuoden mittainen tutkimusjakso ja yli vuoden mittainen ns. tosielämän koe, jona aikana hänen on täysin elettävä kokemansa sukupuolen mukaisessa roolissa. Näiden jälkeen tehdään lääketieteelliset päätökset, joiden perusteella virallisen sukupuolen vaihto vastaamaan todellista sukupuolta voidaan tehdä ja joiden perusteella varsinaiset sukupuolta korjaavat lääketieteelliset hoidot aloitetaan. Virallisen sukupuolen vahvistamisen jälkeen fyysinen ulkomuoto voi olla pysyvästi viralliseen sukupuoleen nähden epätyypillinen henkilön oman päätöksen mukaisesti tai terveydellisistä syistä. Mikäli edellytetään, että transsukupuolinen henkilö käyttää virallisen sukupuolensa mukaisia pesu- ja pukeutumistiloja, vaikeutetaan hänen elämäänsä tarpeettomasti jopa vuosien ajan ja pahimmassa tapauksessa vaarannetaan koko tutkimusjakson kulku.

Tampereella on jo sattunut ainakin yksi tapaus, jossa transsukupuolinen asiakas on poistettu uimahallista nimenomaan sukupuolen vuoksi. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa sen, että kaksijakoisen sukupuolijaottelun ulkopuolelle jäävä henkilö välttelee uimahallien käyttöä vastoin tahtoaan koetun syrjinnän tai sen pelon vuoksi.

Tampereen pormestariohjelman mukaan ”Palveluiden järjestämisessä ei saa ilmetä minkään vähemmistön syrjintää. Henkilökunnalla tulee olla valmiudet ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä”. Myös tasa-arvovaltuutetun lausunto transsukupuolisten liikuntamahdollisuuksien edistämisestä (TAS 285/06) painottaa viranomaisten velvollisuutta edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa asiassa.

Nykyjärjestelyn vuoksi intimiteettiongelmia kokevien kuntalaisten mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun kaupungin uimahalleissa voidaan edistää erilaisin toimenpitein. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä voivat olla:

  • Henkilökunnan kouluttaminen erilaisten asiakkaiden kohtaamisen ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja esimerkiksi sen varmistamiseksi, että uima-asussaan käyttöoikeusmerkkiä käyttävä asiakas saa yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuudet käyttää tiloja yhdenvertaisesti.
  • Tilanteissa joissa asiakasta edellytetään yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti turvautumaan poikkeusjärjestelyihin, kuten esimerkiksi käyttämään tilaussaunaa sukupuolensa tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman asiakkaan omaa tarvetta tai halua, asian järjestäminen ilman normaalin asiakasmaksun ylittävää lisämaksua.
  • Esteettömän uimahallikäytön kehittäminen edelleen kaikille asiakasryhmille. Tämä sisältää myös sukupuoleltaan tai muuten epätyypillisten asiakkaiden uimahallin esteettömän käytön turvaaminen tilaussaunamahdollisuuksista riippumatta palveluihin kohdistuvien poikkeustilanteiden, kuten esimerkiksi Kalevan uintikeskuksen remontin aikana.
  • Pesu- ja pukeutumistilojen täydentäminen tietyin edellytyksin esimerkiksi sukupuolineutraaleilla tiloilla ja sellaisilla suojatuilla tiloilla, joissa asiakas voi turvallisesti olla alasti muiden asiakkaiden näkemättä. Suojattuja tiloja voivat tarvita paitsi trans- ja intersukupuoliset, myös esim. syöpä- ja avannepotilaat sekä kaikki ne, jotka eivät halua olla muiden katseiden kohteena.
  • Asiakasmielipiteiden selvittäminen ja huomioiminen muutoksia toteutettaessa ja Yhdenvertaisuusnäkökulman huomioiminen uusia tiloja suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tiloja perusparannettaessa ja korjattaessa.

Ylläolevan perusteella esitämme,

että nykyisenkaltaisten tilajärjestelyjen vuoksi intimiteettiongelmia kokevien kuntalaisten oikeutta tasa-arvoiseen ja esteettömään kohteluun kaupungin uimahalleissa edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Tampereella 15.4.2013

Tampereen vihreä valtuustoryhmä