Valtuustoaloite julkisen taiteen edistämiseksi

helmi 17, 2014

Jaakko-Mustakallio-13x18Vihreä valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 17.2.2014 aloitteen julkisen taiteen edistämiseksi. Aloitteen esitteli valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Asumis- ja toimintaympäristön viihtyvyyteen kohdistuu nykyisin merkittäviä odotuksia. Kaupungin asukkaat edellyttävät toiminnallisuuden ohella ympäristöltään muun muassa esteettisyyttä ja elämyksellisyyttä. Näihin haasteisiin vastaamisessa taiteella on merkittävä rooli. Jotta kaupunkiympäristön viihtyisyyttä voidaan lisätä, tulisi taiteen osalta olla käytössä johdonmukainen linja. Tähän tavoitteeseen päästäisiin julkisen taiteen strategian laatimisella.

Tampereen kaupungissa sovellettiin aiemmin niin sanottua prosenttiperiaatetta taiteen suhteen. Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että rakennusta suunniteltaessa varataan budjetista tietty prosenttiosuus taiteen hankkimiseen tai taiteelliseen suunnitteluun. Prosenttiperiaate otettiin Tampereella käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 1964. Vuonna 1991 prosenttiperiaatteesta luovuttiin ja talousarviossa uudisrakentamiseen osoitetusta määrärahasta tietty osuus siirrettiin erilliseen taidehankintarahastoon. Rahasto lakkautettiin vuonna 1996. Tuolloin siirryttiin nykyiseen käytäntöön, jonka mukaan vuotuisen talousarvion investointiosassa varataan määräraha taidehankintoihin.

Prosenttiperiaatetta sovellettaessa taidehankinnoille varataan budjetista yleensä 0,5 % – 2 %. Osuus on niin pieni, että sen vaikutus rakentamiskustannuksiin on vähäinen. Kustannus mahtuu useimmiten rakennuskustannusten arvion virhemarginaaliin. Esimerkiksi Helsingissä rakennushankkeiden perustamissuunnitelmien yhteydessä varataan 1 % julkisten rakennushankkeiden rakennuskustannuksista taiteen hankintaa varten. Tampereella kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta on tätä nykyä hankkinut vuosittain 1-3 tilaustyötä eri uudis- ja saneerauskohteisiin. Teosten hinta on ollut 0,5 – 0,7 % kohteen rakennuskustannuksista.

Julkisen taiteen strategian laadinnassa voitaisiin tarkastella monipuolisesti erilaisia keinoja taidehankintojen sisällyttämiseksi rakennusprosesseihin ja kaupunkisuunnitteluun. Prosenttiperiaate voisi olla niistä yksi. Erilaiset kumppanuudet ovat myös mahdollisia. Julkisen taiteen strategiassa olisi mahdollista linjata selkeät pitkän tähtäimen tavoitteet julkisten taidehankintojen suhteen, ja strategiassa voitaisiin määritellä vastuunjaot taidehankintojen koordinoinnin osalta. Tämä toisi selkeyttä, ennakoitavuutta ja mitattavuutta kaupungin taidepolitiikkaan ja hankintoihin.

Yllä olevan perusteella esitämme,

että Tampereen kaupunki laatii strategian julkisen taiteen edistämisestä

Tampereella 17.2.2014, Tampereen vihreä valtuustoryhmä