Tiedote: Teisko-Aitolahden metsäsuunnitelmaluonnos puutteellinen

marras 24, 2011

Tiedote, vapaa julkaistavaksi 24.11.2011

Tampereen vihreiden mielestä Teisko-Aitolahden metsäsuunnitelmaluonnos on puutteellinen kohteiden kartoituksen osalta. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys (Tysy) toteutti laajan selvityksen Teiskon metsistä keväällä 2011 ja teki lisäkartoituksia syksyllä 2011. Tysyn kartoituksista käy ilmi, että kaupungin metsäsuunnitelmaluonnoksessa Teiskon ja Aitolahden alueella METSO-kriteerit täyttävistä kohteista on tunnistettu alle 50%.

Kaupungilla on julkisena toimijana velvollisuus ympäristön monimuotoisuuden säilyttämisestä tuleville sukupolville. Vanhojen metsien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja myös ulkoilu- ja retkeilymetsät on jätettävä hakkuiden ja voimakkaiden harvennusten ulkopuolelle. Talousmetsien joukossa on myös luonnonarvoiltaan merkittäviä kohteita, jotka on pystyttävä suojelemaan.

Tampereen väkiluvun kasvaessa on huomioitava myös virkistystarpeiden kasvu. Pääkaupunkiseudulla on jo kaksi kansallispuistoa. Teisko-Aitolahden luontoarvojen kehittämiseen ja ennallistamisen mahdollisuuksiin on suhtauduttava vakavasti myös tästä näkökulmasta. ”Tampereen seudun on varustauduttava oman lähikansallispuiston perustamiseen lähitulevaisuudessa”, korostaa Emilia Olkanen Tampereen vihreiden hallituksesta.

Teisko-Aitolahden kaikki retkeilymetsät ja osa talousmetsistä (Vähä-Valkeajärvi, Jylhänperä, Holma ja Manukka) muodostavat suojelunäkökulmasta merkittäviä alueita. Kyseisten alueiden suojelu parantaisi osaltaan Pirkanmaan metsien heikkoa suojelutilannetta. Suojelu voidaan toteuttaa aluksi esimerkiksi kaupungin omistamana yksityisenä suojelualueena ja hakkuuehdotusten ulkopuolelle jättämisenä.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin on myös kiinnitettävä huomiota. Kaupungin on mahdollistettava osallistavampi keskustelu ja kaupunkilaisten mielipiteiden huomiointi ympäristökysymyksissä. Myös kolmannen sektorin asiantuntemusta on syytä käyttää paremmin hyödyksi tulevaisuudessa.